0 Kč

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES NA WEBU GREGYMX.CZ

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky“) se týkají se Vašich osobních údajů a soukromí. Prosíme Vás, věnujte obsahu Podmínek náležitou pozornost.

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Osobními údaji se podle GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V této souvislosti je správce oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, a to na základě zvláštní písemné smlouvy.

Správcem ve smyslu GDPR je společnost motogp s.r.o., se sídlem Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČ: 06987605, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065 (dále jen „motogp“, která vymezila účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů a zpracovává je vlastním jménem.

motogp provozuje webovou stránku https://gregymx.cz/ (dále jen „Webstránka“).

Subjektem údajů ve smyslu GDPR jste vy, protože vaše osobní údaje motogp zpracovává.

Tyto Podmínky se považují za splnění informační povinnosti motogp jako provozovatele ve vztahu k subjektům údajů ve smyslu GDPR a byly vytvořeny za účelem vysvětlení problematiky ochrany osobních údajů a zvýšení transparentnosti při jejich zpracování. Podmínky jsou zároveň zveřejněny a volně dostupné na Webstránce a máte možnost kdykoli si je otevřít a přečíst. Podmínky mohou být v případě potřeby aktualizovány.

2. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje získává motogp především přímo od vás a to tím, že jste je vyplnili a poskytli prostřednictvím registračního formuláře nebo jiné funkcionality na Webstránce, a že navštěvujete a využíváte Webstránku.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem
zpracování vašich osobních údajů je, případně může být především používání konkrétní služby Webstránky, kterou požadujete, nebo ke které požaduje přístup, tzn. elektronický obchod (e-shop) umožňující zejména vytvoření zaregistrovaného konta, koupi a dodání dílů, komponent, součástek či jiného příslušenství do motocyklů, jakož i oblečení pro motocyklové jezdce a různých doplňků.

Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány pro marketingové účely a v případě, že bychom se někdy v budoucnu rozhodli realizovat marketingové aktivity s osobními údaji, tak vaše osobní údaje nebudou moci být zpracovávány bez vašeho zvláštního souhlasu.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že nevyužíváme automatizované rozhodování ani takové profilování, které by mělo pro vás právní účinky nebo by vás významně ovlivňovalo z hlediska vašich práv a svobod.

Zpracovávat vaše osobní údaje pro jiný účel než pro účel označený v Podmínkách můžeme pouze v případě, že jste nám k tomu zvlášť udělili souhlas nebo zpracování osobních údajů pro jiný účel je slučitelné s účelem, pro který byly osobní údaje původně získány.

Zpracování osobních údajů za účelem archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely máme zavedena přiměřená a účinná technická a organizační opatření, kterými zajistíme zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout, zajistíme také pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétní dotčené osobě bez použití dodatečných informací uchovávaných. odděleně) nebo anonymizaci (osobní údaje nebude vůbec možné přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů a tedy nebude více možné identifikovat vás).

Zpracovávat vaše osobní údaje lze také za účelem mimosoudního i soudního uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků motogp nebo na účel jiného oprávněného zájmu motogp v souladu s GDPR.

4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste nám udělili prostřednictvím registračního formuláře nebo jiné funkcionality na Webstránce.

Udělením souhlasu ve smyslu těchto Podmínek současně potvrzujete, že v případě, pokud je vám méně než 16 let, tak váš zákonný zástupce (např. rodič) předem schválil tento souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

V případě zpracování vašich osobních údajů pro účel e-shopu je právním základem plnění smluvních povinností motogp vůči vám a plnění zákonných povinností ze strany motogp (např. dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví). Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů za účelem mimosoudního i soudního uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků motogp, tak právním základem je oprávněný zájem.

5. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje zpracováváme v následujícím rozsahu:
 1. jméno a příjmení,
 2. adresa bydliště, případně i jiná dodací adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát),
 3. telefonní číslo,
 4. emailová adresa,
 5. adresa sídla (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát), IČ, DIČ, DIČ – u podnikatele, který je fyzickou osobou
 6. heslo,
 7. údaje o IP adrese,
 8. údaje o přihlášení k zaregistrovanému účtu na Webstránce,
 9. údaje o návštěvě a aktivitách na Webstránce,
 10. údaje získané ze souborů cookies (pouze za předpokladu, že vás na základě cookies dokážeme přesně identifikovat).
6. COOKIES

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které Webstránka https://gregymx.cz/ posílá vašemu internetovému prohlížeči, který je ukládá do vašeho počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení. Je to běžná praxe řady internetových stránek. Cookies jsou malé a ve vašem zařízení zabírají minimální prostor. Cookies nepoškozují vaše zařízení. Některé cookies se do vašeho zařízení ukládají jen přechodně během vaší návštěvy Webstránky a po jejím opuštění se automaticky vymažou (přechodné cookies) a jiné cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení i po opuštění Webstránky, aby si vás zapamatovala, když se vrátíte jako návštěvník a to bez toho, aby vás identifikovala jako konkrétní osobu (trvalé cookies).

Jaký je účel používání cookies?

Cookies umožňují pohyb na Webstránce a využívání základních funkcí elektronického obchodu (e-shopu) jako jsou zabezpečené oblasti (zaregistrované účty), nákupní košíky či online platby. Cookies napomáhají internetové stránce rozpoznat vás a následně vám zpřístupnit požadovanou funkci. Prostřednictvím cookies může Webstránka zaznamenat nastavení vašeho internetového prohlížeče, vaše přístupové heslo, vámi upřednostňovaný jazyk a pod. Cookies také znemožňují opakovanému zobrazování téhož obsahu. Vaše příští návštěva Webstránky tak může být rychlejší a komfortnější. Bez souborů cookies by prohlížení a využívání Webstránky bylo komplikovanější (funkční/technické cookies). Cookies napomáhají neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení e-shopu a přizpůsobovat je právě vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies lze sledovat, analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání e-shopu a následně vylepšovat obsah, funkčnost či design Webstránky (analytické cookies). Kromě vlastních cookies může internetová stránka elektronického obchodu používat i cookies třetích osob (Google), a to pro statistické a analytické účely (cookies třetích osob), jejichž pravidla používání naleznete na následující webové stránce: https://policies.google.com/technologies/cookies  

Jaký je právní základ používání cookies?

Na základě cookies vás obvykle nedokáže provozovatel Webstránky (motogp) přesně identifikovat. Pouze pokud by vás během návštěvy Webstránky a využívání jejích funkcí uměl motogp identifikovat, bude se jednat o zpracování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR. V takovém případě by motogp (my) byl zároveň správcem ve smyslu GDPR, protože by zpracovával osobní údaje subjektu údajů (vás).

Právním základem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies je váš souhlas jako subjektu údajů, který se nevyžaduje pouze v případě tzv. „cookie“. funkčních/technických cookies.

Souhlas s používáním cookies nám můžete svobodně udělit při první návštěvě Webstránky, kdy si současně můžete zvolit vlastní nastavení cookies v tzv. „cookies liště“, která se vám této souvislosti zobrazí.

V případě potřeby můžeme požádat o udělení souhlasu i opakovaně při příští vaší návštěvě Webstránky.

Souhlas s používáním cookies je nepodmíněný, a tedy i když nám jej neudělíte, budete moci i nadále Webstránku navštěvovat. Souhlas s používáním cookies musí splňovat také další kritéria vyžadovaná GDPR, tzn. být konkrétní, informovaný a učiněný předem aktivním potvrzením souhlasu (zakliknutím příslušného políčka na „cookies liště“).

Pod konkrétností se má na mysli poskytnutí souhlasu k vymezenému účelu/účelům, přičemž musíte mít možnost volby ve vztahu ke každému z účelů, což je zajištěno možností vybírat si vlastní nastavení v „cookies liště“. Zvolené cookies si může v cookies liště také kdykoli editovat (měnit) dle vlastních preferencí a je na vašem uvážení, které z cookies si ponecháte aktivované a které deaktivujete.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že Webstránka nevyužívá automatizované rozhodování ani profilování, které by mělo pro vás právní účinky nebo by vás významně ovlivňovalo z hlediska vašich práv a svobod.

Dále vás informujeme, že v případě, že by Webstránka měla poskytnout cookies třetím stranám (Google), tak rovněž od vás vyžádá souhlas, který bude muset také splňovat všechna kritéria vyžadovaná GDPR.

Jaká je doba zpracování cookies?

motogp bude zpracovávat vaše cookies po dobu 24 měsíců od udělení vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolání souhlasu vaše cookies vymaže nebo anonymizuje. Před uplynutím této doby vás může požádat o prodloužení platnosti vašeho souhlasu.

Správa a vymazání cookies

Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají cookies již v předdefinovaném nastavení. I po udělení souhlasu s používáním cookies můžete pomocí nastavení svého prohlížeče cookies zcela odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé cookies a také můžete vymazat cookies uložená ve vašem zařízení. Pokud nechcete, aby se cookies ve vašem prohlížeči používaly, můžete jej nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás informoval o pokusu uložit cookies do vašeho zařízení. Pokud však používání cookies zcela odmítnete, internetovou stránku elektronického obchodu sice budete moci navštívit, nicméně některý jeho obsah, funkcionality a vlastnosti se nemusí zobrazovat, zpřístupňovat a fungovat správně nebo vůbec. Z toho důvodu doporučujeme ponechat aktivované funkční/technické cookies. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o způsobu nastavení cookies můžete najít na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cz&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/cz/kb/povolení-zakázání-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/cs/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  

7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A NAMÍTÁNÍ ZPRACOVÁNÍ

Do zvláštní pozornosti vám dáváme, že ve smyslu GDPR disponujete: 

 1. právem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, povinnosti vyplývající z právního předpisu platného v České republice či oprávněného zájmu), zajistíme bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR . 
 2. právem namítat zpracování vašich osobních údajů, pokud je motogp zpracovává (i.) při plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, (ii.) při výkonu veřejné moci, (iii.) na základě oprávněného zájmu nebo (iv.) za účelem přímého marketingu včetně profilování založeného na těchto právních základech. V případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, osobní údaje se nesmí dále pro tento účel zpracovávat (námitka bude považována za odvolání vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů). V ostatních případech bude vaše námitka opodstatněná tehdy, pokud vaše oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody motogp.
8. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle na dobu, která je potřebná k naplnění účelu, pro který se zpracovávají (např. dokud to vyžaduje potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněného zájmu).

V případě, že jde o zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle po dobu 24 měsíců od udělení vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Před uplynutím této doby vás můžeme požádat o prodloužení platnosti vašeho souhlasu.

Po uplynutí doby ve smyslu výše uvedeného nebo při odvolání souhlasu vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme (kromě případu, pokud vaše osobní údaje zpracováváme na jiném právním základě než je souhlas).

9. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, protože jejich zpracování provádíme prostřednictvím vlastního automatizovaného informačního systému a přiměřených technických a organizačních opatření zaručujících bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů údajů.

V případě potřeby můžeme na základě písemné smlouvy pověřit zpracováním vašich osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, která bude jako zpracovatel jménem motogp zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s GDPR a bude garantovat jejich bezpečnost.

10. PŘÍJEMCOVÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro vlastní účely. Kromě toho jsme oprávněni poskytovat vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu následujícím důvěryhodným příjemcům:

 1. osobám, které jménem motogp mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků (např. advokáti);
 2. soudem, soudním exekutorem, orgánem činným v trestním řízení nebo jiným orgánem veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků motogp nebo plnění povinností motogp podle platných právních předpisů České republiky;
 3. osobám, které doručují zboží, které jste si objednali v elektronickém obchodě, a to za účelem plnění smluvních povinností motogp vůči vám;
 4. zpracovatelům, kteří jsou na základě písemné smlouvy s motogp pověřeni zpracováním osobních údajů jménem motogp, a to výlučně za tímto účelem;
 5. osobám, které pro motogp zajišťují provoz, servis či zabezpečení Webstránky, služeb, softwarových řešení a informační infrastruktury včetně jejich monitoringu a testování, a to výlučně za těmito účely,
 6. osobám, které motogp poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace Webstránky a služeb,
 7. osobám, které motogp poskytují marketingové služby, a to pouze za účelem efektivní a relevantní marketingové komunikace motogp (pro vyloučení jakýchkoli pochybností dodáváme, že předmětná kategorie osob nebude moci vaše osobní údaje použít pro svůj vlastní marketing nebo marketingové aktivity jakékoli jiné osoby odlišné od motogp).
11. VAŠE PRÁVA

Seznamujeme vás s právy spjatými s ochranou osobních údajů, která vám přísluší podle příslušných ustanovení GDPR:
 1. právo požadovat přístup k osobním údajům (podrobněji v čl. 15 GDPR);
 2. právo požadovat opravu osobních údajů (podrobněji v čl. 16 GDPR);
 3. právo požadovat výmaz osobních údajů – právo být zapomenut (podrobněji v čl. 17 GDPR);
 4. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů (podrobněji v čl. 18 GDPR);
 5. právo na přenositelnost osobních údajů (podrobněji v čl. 20 GDPR);
 6. právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (podrobněji v čl. 7 odst. 3 GDPR);
 7. právo namítat zpracování osobních údajů (podrobněji v čl. 21 GDPR);
 8. právo podat stížnost adresovanou nezávislému dozorovému orgánu, kterým je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz).


12. JAK A KDE SI MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA

Uplatňovat svá práva nebo klást otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů můžete bezplatně na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz, dopisem na poštovní adresu: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín nebo jiným preferovaným způsobem.

Upozorňujeme vás, že před vyřízením vaší žádosti musíme v první řadě spolehlivě ověřit vaši totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití vašich práv. Z toho důvodu vás můžeme požádat o součinnost spočívající v poskytnutí dodatečných informací či dokladů potřebných k verifikování identity subjektu údajů (vaší identity), pokud máme oprávněné pochybnosti o identitě žadatele. Pokud ani postupem podle předchozí věty nebudeme schopni prokazatelně verifikovat identitu subjektu údajů (vaši identitu), budeme o tom žadatele odpovídajícím způsobem informovat, pokud je to možné, a jsme oprávněni odmítnout jednat na základě žádosti.

Podotýkáme také, že vaší žádosti nemusíme vyhovět v případech stanovených v GDPR. Bude-li vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu, můžeme s přihlédnutím k obsahu žádosti (i.) požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření, nebo (ii.) odmítnout jednat na základě žádosti.

Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího doručení. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, jde-li o odůvodněný případ s ohledem na komplexnost a počet žádostí. O prodloužení lhůty vás budeme informovat.

Pokud vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na nezávislý dozorový orgán monitorující uplatňování GDPR, kterým je v podmínkách České republiky: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz. Dozorový orgán můžete ve smyslu GDPR kontaktovat i přímo.