0 Kč

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST I.   OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jako „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost motogp s.r.o., se sídlem Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČ: 06987605, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065 (dále jen „prodávající") a kupujícím – spotřebitelem. Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej tovaru prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce: https://gregymx.cz/

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní firma: motogp s.r.o.
Sídlo: Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

IČ: 06987605
DIČ: CZ06987605
Zápis: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065

E-mail: info@gregymx.cz
Telefon: +420 606 776 480
Poštovní a reklamační adresa: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

Bankové spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby IBAN: CZ90 0300 0000 0002 8324 6907

Kontaktní údaje orgánu dozoru:

Česká obchodní inspekce (ČOI) - https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/

Ústřední inspektorát ČOI, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Email: podatelna@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404

Inspektorát ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno
Email: brno@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404

1.2 Kupujícím se ve smyslu této části obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3 Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.4 Kupující jako spotřebitel, při zadávání objednávky zvolí požadované zboží a správně a pravdivě uvede své jméno, příjmení, adresu bydliště případně i jinou dodací adresu), telefonní číslo, e-mailovou adresu. Za nesprávné či nepravdivé vyplnění údajů odpovídá kupující.

1.5 Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že je seznámen s obsahem těchto obchodních podmínek a vyjadřuje souhlas s tím, aby se jejich ustanovení vztahovala na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejichž základě prodávající dodá zboží prezentován na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely (více v Podmínky zpracování osobních údajů a cookies) a v případe potřeby prodávající k ní umožní přístup kupujícímu - spotřebiteli. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, nebo ji opravit.

1.6 Na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího si může kupující v souvislosti se zadáváním objednávky vytvořit vlastní zákaznické konto prostřednictvím registračního formuláře, se kterým jsou spojeny určité výhody, např. rychlejší proces zadávání objednávky, zobrazení historie objednávek, speciální slevové akce pro registrované, případně jiné. Registrace na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího však není podmínkou uskutečnění objednávky. Kupující je zodpovědný za správné a pravdivé vyplnění svých registračních a přihlašovacích údajů, a také za jejich bezpečné uchování, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami nebo aby nedošlo k užívání jeho zákaznického účtu třetími osobami.Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou technologickou údržbu internetové stránky a informační infrastruktury prodávajícího.

1.7 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před obchodními podmínkami.

1.8 Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce elektronického obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Seznam zboží nabízeného na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených zboží. Některé z nabízených výrobků mohou být dostupné „skladem“ a některé mohou být k dispozici až „na objednávku“ od výrobce, dovozce nebo dodavatele. Stav dostupnosti zboží, tzn. „skladem“, „na objednávku“ nebo „vyprodáno“ je zobrazen jednotlivě u každého zboží zobrazeného na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, přičemž tyto údaje o stavu dostupnosti mají pouze informativní (nezávazný) charakter a kupující má možnost ještě před zadáním objednávky obrátit se na prodávajícího s poptávkou ohledně dostupnosti konkrétního zboží a prodávající mu v této souvislosti poskytne relevantní informaci. Kupující může prodávajícího kontaktovat taktéž s poptávkou na dodání zboží neobvyklých nebo specifických parametrů, které není běžně dodáváno, přičemž v takovém případě je objednání a dodání požadovaného zboží u výrobce, dovozce nebo dodavatele věcí individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím, která se neřídí těmito obchodními podmínkami a nepovažuje se za koupi a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.9 Prodávající upozorňuje kupujícího, že označení jednotlivého zboží (modelu) zobrazovaného na internetové stránce elektronického obchodu je ve zjednodušeném tvaru (základní informace a popis hlavních vlastností), a tudíž nejedná se o zcela detailní označení modelu. V případě nejasností prodávající poskytne podrobnější informace kupujícímu i na požádání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2 Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Objednávkou se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky kupující vyjadřuje vůli být vázán obsahem své objednávky a zároveň obsahem těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím dle bodu 2.2 těchto obchodních podmínek. Všechny ceny za zboží a veškeré poplatky či náklady v elektronickém obchodě prodávajícího jsou uváděny včetně DPH. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystavenémdaňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícího a po ověření platných cen, dostupnosti zboží a lhůty dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“, kterého přílohou je znění kupní smlouvy, vzorové poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. V případě zjištění rozdílné ceny (např. pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel změnil ceník) má prodávající povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným „potvrzením objednávky“ ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Neudělením souhlasu ze strany kupujícího se objednávka považuje za zrušenou (stornovanou). V případě zjištění, že prodávající nemůže dodat zboží v požadovaném množství nebo lhůtě určené těmito obchodními podmínkami (např. pokud byly vyprodány zásoby, zboží je nedostupné), je prodávající povinen vyžádat od kupujícího souhlas s náhradním plněním. Teprve udělením souhlasu kupujícího s náhradním plněním a následným „potvrzením objednávky“ ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Neudělením souhlasu ze strany kupujícího se objednávka považuje za zrušenou (stornovanou). Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Upozornění: Automaticky odeslané „oznámení o obdržení objednávky“ z elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Přílohou „oznámení o obdržení objednávky“ je aktuální znění obchodních podmínek a Podmínky zpracování osobních údajů a cookies. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČ, informace o zápisu v obchodním rejstříku a pod.), případně jiné údaje.

2.4 V případě, že ještě nedošlo k platnému uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2 těchto obchodních podmínek, tak kupující může nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky oznámit prodávajícímu, že objednávku ruší, čehož následkem nedojde k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést své jméno a příjmení, e-mail a popis objednávky. V případě, že kupující provedl platbu v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již uhrazené platby (kupní cenu nebo její část včetně nákladů na dodáni zboží) ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky, stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení.

2.5 Ustanovením bodu 2.4. těchto obchodních podmínek není dotčeno právo spotřebitele podle § 1829 občanského zákoníku, ve smyslu, kterého spotřebitel může odstoupit od smlouvy (pokud již byla uzavřena) ve lhůtě 14 dnů, která běží v případě:a) kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, b) smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, neboc) smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy je podrobně upraveno v článku 10 těchto obchodních podmínek.

3 Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:
 1. dodat na základě závazně akceptované objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, lhůtě, místě a zabalené nebo;
 2. vybavit k přepravě zboží způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně;
 3. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky;
 4. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy České republiky (např. záruční listiny, návody k použití v českém jazyce či jiné dokumenty).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4 Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen:
 1. převzít dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na dodáni zboží,
 3. nepoškozovat dobrou pověst prodávajícího,
 4. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, lhůtě a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

Upozornění: Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného Vámi použitého zobrazovacího zařízení.

5 Dodací a platební podmínky

5.1 Prodávající zajišťuje dodání zboží pouze na území České republiky a členských států Evropské unie. V případě, že si kupující přeje dodat zboží mimo území Evropské unie, není prodávající povinen takovou dopravu realizovat. V každém případě se smluvní vztah, kde je kupující cizinec, bude řídit českým právním řádem a v případě sporu bude na projednání a rozhodnutí příslušný soud v České republice.

5.2 Prodávající je povinen závazně akceptovanou objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od závazného akceptování objednávky prodávajícím; s touto dodací lhůtou kupující bez výhrad souhlasí. Pokud by vzhledem k povaze zboží prodávající předpokládal přesáhnutí dodací lhůty podle předchozí věty, tak prodávající kontaktuje kupujícího a individuálně s ním dohodne odlišnou dodací lhůtu.

5.3 Dodání zboží se uskutečňuje prodávajícím prostřednictvím využití kurýrních služeb třetí osoby – přepravní společnosti (kurýr), které prodávající předá objednané zboží k přepravě. Dodání zboží kurýrem se uskutečňuje v pracovních dnech (pondělí až pátek). V případě, že si kupující zvolí možnost dodání zboží kurýrem, tak je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.4 Kupující si může zvolit i možnost osobního odběru objednaného zboží, které se uskuteční na adrese sídla prodávajícího, přičemž kupující je povinen se za účelem převzetí zboží na uvedené místo dostavit, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak. Při osobním odběru si prodávající zároveň vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k osobnímu odběru zboží, a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím uhrazena předem online platební kartou. V této souvislosti je nutné pracovníkovi prodávajícího předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

5.5 V případě, že kupující bez předchozího odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek, zboží nepřevezme do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v závazné akceptaci objednávky (kupní smlouvě) vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné dodáni objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.6 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v závazné akceptaci objednávky (kupní smlouvě).

5.7 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v závazné akceptaci objednávky (kupní smlouvě), kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat kurýrovi potvrzení o převzetí. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy, dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 10.2 těchto obchodních podmínek.

5.8 Při osobním odběru zboží je kupující oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal a kompletnost obsahu zásilky (balení) ihned po doručení od pracovníka prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není úplná (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je kupující je oprávněn bezodkladně požádat o vyhotovení písemného záznamu s popisem vady zboží (povaha, rozsah a pod.), jehož správnost potvrdí podpisem kupující a pracovník prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek (reklamační řád) uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo jím určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající. Kupující bere na vědomí, že pokud si při osobním odběru nezkontroluje obsah zásilky (balení), tak při pozdější reklamaci bude z jeho strany třeba prokázat, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí, resp. neúplnost zásilky při jejím převzetí.

5.9 Při doručování zboží kurýrem je kupující rovněž oprávněn ihned zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal a kompletnost obsahu zásilky (balení) a v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození obsahu zásilky nebo úbytku obsahu zásilky či nekompletnosti zásilky (balení) doporučujeme zásilku, případně situaci řešit přímo na místě s pracovníkem kurýra, a to písemným záznamem. V případě převzetí porušeného nebo poškozeného obalu, poškození obsahu zásilky nebo úbytku obsahu zásilky či nekompletnosti zásilky (balení) doporučujeme neprodlené nahlášení této události kurýrovi (přepravní společnosti) a uplatnění reklamace u kurýra v souladu s jeho reklamačním řádem. Ke sepsání záznamu doporučujeme mít k dispozici poškozenou či nekompletní zásilku (zboží, obal), doklad o převzetí zásilky a fakturu. Upozorňujeme, že pokud si při doručování kurýrem kupující nezkontroluje obsah zásilky (balení), tak se vystavuje zvýšenému riziku neakceptování pozdější reklamace kurýrem.

5.10 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazené platby (kupní cenu nebo její část včetně nákladů na dodáni zboží) bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

5.11 V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek z důvodů vyšší moci, lhůta dodání zboží se přiměřeně prodlouží o dobu trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neodvratitelné, které ovlivňují výrobu nebo dodání požadovaného zboží, např.: stávky, epidemie nemocí, opatření orgánů veřejné moci, války, přírodní živly a katastrofy. V této souvislosti prodávající oznámí důvody vyšší moci kupujícímu spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání zboží, je-li to možné. Stane-li se však v důsledku vyšší moci plnění prodávajícího nemožným, jeho povinnost dodat zboží kupujícímu zaniká. V případě, že se plnění prodávajícího v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech,tak prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s tím, že následně je povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v souladu s bodem 5.10 těchto obchodních podmínek.

5.12 Součástí zásilky (balení) spolu se zbožím může být také příslušenství a doklady ke zboží od výrobce, přičemž může jít např. o záruční listinu, návod k použití či jiné dokumenty.

6 Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na dodáni zboží (dále jen „kupní cena“).

6.2 Kupující je oprávněn využít některý z následujících způsobů platby kupní ceny:
 1. předem online úhrada platební kartou – v momentě vytváření objednávky, avšak pouze za předpokladu, že si kupující objednává zboží se stavem dostupnosti „skladem“ ve smyslu bodu 1.8 těchto obchodních podmínek,
 2. na dobírku – úhrada v hotovosti při převzetí zboží.

6.3 V případě předem online úhrady platební kartou bude kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu odeslán daňový doklad (faktura), a to po připsání platby na bankovním účtu prodávajícího.

6.4 V případě úhrady v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku) bude kupujícímu po přijetí platby vystaven příjmový pokladní doklad.

6.5 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.6 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy České republiky.

6.7 Součástí kupní ceny jsou náklady na dodáni zboží (poštovné, případně jiné přepravní náklady). Cena poštovného je 90 Kč včetně DPH. Cena poštovného se může odvíjet také od toho, zda kupující požaduje dodání zboží, které má prodávající dostupný „skladem“ nebo bude k dispozici až „na objednávku“ od výrobce, dovozce nebo dodavatele. Stav dostupnosti zboží, tzn. „skladem“ nebo „na objednávku“ je zobrazen jednotlivě u každého zboží nabízeného na internetové stránce elektronického obchodu a kupující má možnost rozdělit svůj nákup na samostatnou objednávku ke zboží „skladem“ a samostatnou objednávku ke zboží „na objednávku“, přičemž poštovné se pro každou z těchto samostatných objednávek bude účtovat zvlášť. Cena poštovného je vždy uvedena v nákupním košíku před odesláním objednávky ve smyslu bodu 2.1 těchto obchodních podmínek.

6.8 Náklady na doručení zboží se účtují podle bodu 6.7 těchto obchodních podmínek pouze v případě běžné zásilky, kterou se rozumí zásilka o maximálních rozměrech 150cm délka x 60cm šířka x 60cm tloušťka a současně s maximální váhou 25 kg.

6.9 V případě nadrozměrné zásilky, která svou velikostí nebo váhovou přesahuje některý z maximálních údajů dle bodu 6.8 těchto obchodních podmínek a/nebo v případě doručování zásilky mimo území České republiky prodávající kontaktuje kupujícího, individuálně s ním dohodne cenu nákladů na doručení zboží a vyžádá od kupujícího souhlas se změnou ceny nákladů na doručení před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu kupujícího se změnou předmětné ceny a následným „potvrzením objednávky“ ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Neudělením souhlasu ze strany kupujícího se objednávka považuje za zrušenou (stornovanou).

6.10 Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby kupujícímu neposkytuje.

6.11 Kupující je oprávněn zakoupit jen takové množství, které odpovídá běžnému chodu domácnosti kupujícího – spotřebitele. Žádné zboží prodávajícího není určeno k průmyslovému použití či zpracování. Zboží prodávajícího není určeno k dalšímu prodeji. Pokud kupující objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu domácnosti spotřebitele nebo prodávající usoudí, že takové zboží bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka závazně akceptována, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího.

6.12 Recyklační příspěvek je v souladu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.) zobrazen samostatně u každého zboží, které je elektrozařízením či pneumatikou a je uveden v daňovém dokladu pro kupujícího.

6.13 V případě probíhajících slevových akcí (např. různých věrnostních slev či speciálních slev pro kupující se zaregistrovanými zákaznickými účty na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího a pod.) se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího řídí kromě těchto obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce zveřejněnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O zrušení (stornování) objednávky bude kupující informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů, a to stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení. Všechny slevové akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží nabízeného na internetové stránce elektronického obchodu není uvedeno jinak.

7 Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 V souladu s § 2160 občanského zákoníku převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8 Reklamační řád (práva z vadného plnění, záruka, reklamace)

8.1 Dle § 2100 odst. 1 občanského zákoníku právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující, který je spotřebitelem je povinen reklamaci neprodleně uplatnit dle platného reklamačního řádu ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek, který je zveřejněn a volně dostupný na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího – viz dokument: „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ (pro účely této části všeobecných obchodních podmínek „Reklamační řád“), čímž je současně umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.

8.2 Na vyřizování reklamací kupujícího se vztahuje platný Reklamační řád, a to v částech týkajících se spotřebitelů. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 13 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

8.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího (distančním způsobem – na dálku).

8.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny případy koupě zboží, pokud nejsou smluvně sjednány jiné podmínky.

8.5 Kupující má právo uplatnit během záruční doby si u prodávajícího odpovědnost za vady zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dovozce, dodavatel nebo prodávající.

8.6 Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Dle 2099 odst. 1 občanského zákoníku se za vadu považuje i plnění jiné věci i vady v dokladech nutných pro užívaní věci. Kupující může uplatnit práva z vad zjištěných při této prohlídce. Neučiní-li kupující prohlídku a práva z vad zboží při jeho převzetí neuplatní, je si vědom skutečnosti, že při pozdějším uplatňování práv z vad bude muset prokázat, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím. Ve smyslu § 2112 odst. 1 občanského zákoníku platí, že neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.7 Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8.8 V souladu s § 2172 občanského zákoníku a § 19 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, čili pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího tak, že doručí nebo donese zboží na adresu jeho sídla – motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín a vyplní formulář pro uplatnění reklamace a doručí nebo předloží jej prodávajícímu. Podoba reklamačního formuláře je určena prodávajícím a jeho vzor je zveřejněn na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, který si lze v případě potřeby stáhnout a vyplnit: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace. Spolu s formulářem a zbožím kupující doručí nebo donese prodávajícímu také doklad o koupě, příslušenství a dokumentaci ke zboží (doklady převzaté v balení se zbožím, např. záruční listina, návod k použití a pod.). Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si zásilku s reklamovaným zbožím pojistil. V sídle (provozovně) prodávajícího bude v souladu s § 19 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pokud kupující zasílá prodávajícímu zboží na adresu dle tohoto bodu obchodních podmínek prostřednictvím České pošty, s.p.., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem „Balík Do ruky“. Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem „Balík na poštu“ a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Ve smyslu § 2173 občanského zákoníku a § 19 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

8.9 Ve smyslu § 2172 občanského zákoníku je-li však v záruční listině uveden jiný podnikatel určený k opravě (servis), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě nejasností o osobě určené k opravě, prodávající poskytne tyto informace kupujícímu na požádání prostřednictvím e-mailu: info@gregymx.cz

8.10 Při prodeji spotřebního zboží je v souladu s 2165 občanského zákoníku stanovena záruční doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců od převzatí zboží, může však být prohlášením v záruční listině nebo na jeho obalu či návodu stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záruční listině, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. V souladu s § 2168 občanského zákoníku je záruční doba u použitých věcí 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.11 Podle ustanovení § 2167 občanského zákoníku a právo uplatnit vady v záruční době se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a nepoužije se ani na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Dle § 2170 občanského zákoníku právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Dle § 2103 občanského zákoníku kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů, komponentů či součástek) způsobené používáním a za žádných okolností se nevztahuje na opotřebení způsobené přetížením zboží při používání nebo na mechanické poškození zboží. Kratší životnost zboží tedy nelze považovat za vadu. V této souvislosti bere kupující na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím na internetové stránce elektronického obchodu je svým charakterem zaměřeno na používání při provozu motocyklu (jako díl, komponent či součástka motocyklu) nebo slouží potřebám jezdce motocyklu (různé části oblečení a doplňky). Životnost zboží je tedy závislá na povaze, četnosti či intenzitě jízdy, jakož i dalších faktorech používání motocyklu. v případě použití pro závodní účely se životnost předpokládá na hodiny a může být z daného důvodu vyloučena nebo omezena již jeho výrobcem. Kupující zároveň bere na vědomí, že koupí a montáží jiného zboží (dílu, komponentu či součástky) než je doporučeno výrobcem motocyklu, může být narušena záruka samotného motocyklu nebo může dojít k jeho poškození. Prodávající zároveň neodpovídá za žádné vady zboží či škody na zboží, motocyklu nebo jiné věci způsobené neodbornou montáží, jelikož montáž nerealizuje a tato není předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu těchto obchodních podmínek. Rovněž, v případě, že kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.

8.12 V případě, že reklamaci uplatnil kupující – spotřebitel, v souladu s § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.13 Reklamační řízení ke zboží, které lze objektivně doručit či donést prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny následující podmínky:

 1. doručení řádně vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu dle bodu 8.8 těchto obchodních podmínek,
 2. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu spolu s jeho příslušenstvím a dokumentací dle bodu 8.8 těchto obchodních podmínek.

8.14 Reklamační řízení ke zboží, které nelze objektivně doručit či donést prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy jsou splněny následující podmínky:

 1. doručení řádně vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu dle bodu 8.8 těchto obchodních podmínek,
 2. provedení obhlídky reklamovaného zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.

8.15 Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit nebo donést na adresu sídla (provozovny) prodávajícího, není-li stanoveno jinak (např. bod 8.14 těchto obchodních podmínek nebo ze záruční listiny vyplývá, že reklamované zboží je třeba odeslat přímo osobě určené k provedení záruční opravy ve smyslu bodu 8.9 těchto obchodních podmínek).

8.16 Během záruční doby a v případě uplatnění reklamace v souladu s výše uvedenými ustanoveními těchto obchodních podmínek má kupující – spotřebitel následovná práva z odpovědnosti z vadného plnění:

 1. právo na bezplatnou opravu zboží.
 2. právo na dodání nového zboží bez vady (tj. i dodáni chybějícího zboží) nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná odstranitelná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad (tj. alespoň 3 různých odstranitelných vad současně).
 3. právo na odstoupení od smlouvy – lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná odstranitelná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad (tj. alespoň 3 různých odstranitelných vad současně).
 4. neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.17 Kupující v REKLAMAČNÍM FORMULÁŘI sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Ve smyslu § 2106 občanského zákoníku provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.18 Právo na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká:

 1. z důvodů uvedených v právních předpisech platných v České republice a těchto obchodních podmínkách,
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. neuplatněním nároků z vad zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,
 4. pokračováním v používání zboží po zjištění jeho vady,
 5. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 6. používáním nebo uskladňováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 7. neodborným zacházením, manipulací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 8. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 9. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 10. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 12. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby (např. montáží zboží do motocyklu v neautorizovaném servisu, přičemž v případě pochybností o místě provedení servisu důkazní břemeno zatěžuje kupujícího. Autorizovaným servisem se v této souvislosti rozumí servis příslušné značky motocyklu nebo servis, který má opravy a údržbu motorových vozidel evidované jako předmět podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku, respektive registru živnostenského podnikání).

8.19 Právo kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co již využil svého oprávnění a uplatnil nároky z vad, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) u téhož zboží uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.20 Kupující – spotřebitel má ve smyslu § 1924 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

8.21 Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Smluvní strany se můžou dohodnout i na jiném vhodném způsobu zaslání potvrzení dle předešlé věty (např. doporučeným dopisem). Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

8.22 V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek ohledně uplatňování reklamace zboží se může kupující obrátit na prodávajícího elektronicky na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz

8.23 V případě, že kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo pokud se kupující obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující právo obrátit se na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, a to na internetových stránkách https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/, e-mail: podatelna@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

8.24 Kupující je povinen vyzvednout si zboží nejpozději do jednoho měsíce od ukončení reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.

9 Osobní údaje a cookies

9.1 Informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v části III. těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.2 Informace o cookies jsou obsaženy v části IV. těchto všeobecných obchodních podmínek.

10 Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu, dovoz, dodávky nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je zveřejněna na internetové stránce elektronického obchodu. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu nebo její část za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jako byla obdržena – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy taktéž v případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné vady v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou vadu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu číslici nižší cena (např. při udávání ceny "vypadne" jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku, atd. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jako byla obdržena – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky. Ustanovení uvedená v tomto bodě obchodních podmínek se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se také použijí při deklaraci výše slevy při různých slevových akcích.

10.2 V souladu s § 1829 občanského zákoníku má kupující jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem smlouvy několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, resp. od převzetí první dodávky zboží, je-li obsahem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží (oznámení o odstoupení postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, v souladu s § 1832 odst. 1 a 2 občanského zákoníku mu bude vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

10.3 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v lhůtě podle bodu 10.2 těchto obchodních podmínek, je potřeba dodržet níže uvedené podmínky:

 1. nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 2. kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy doručeného nebo předloženého na adresu motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín nebol e-mailem na adresu info@gregymx.cz
 3. kupující může použít přiložený VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, není to však jeho povinností. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy prodávající doporučuje kupujícímu vyplnit údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla objednávky.
 4. odstoupení od smlouvy musí obsahovat požadované údaje, a to zejména identifikační údaje prodávajícího (obchodní firma a sídlo), číslo objednávky, datum objednání a datum obdržení zboží, jméno, příjmení, adresu a podpis kupujícího (případně i jeho tel. nebo e-mail), oznámení jestli kupující odstupuje od celé smlouvy a vrací všechno převzaté zboží, nebo odstupuje pouze v části kupní smlouvy a vrací jenom část převzatého zboží, které pak identifikuje (popis zboží a počet kusů), dále způsob, jakým má prodávající vrátit již uhrazené platby (kupní cenu nebo její část včetně nákladů na dodáni zboží), zejména číslo účtu IBAN, datum odstoupení.
 5. v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen doručit nebo donést prodávajícímu zboží, doklad o koupi a příslušenství včetně dokumentace (záruční listina, návod k použití a pod.) a podle možnosti v originálním obalu. Prodávající doporučuje vracet zboží v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství a dokumentace).
 6. zboží kupující donese nebo doručí zpět na vlastní náklady na adresu motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 7. pokud kupující zasílá prodávajícímu zboží prostřednictvím České pošty, s.p., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem „Balík Do ruky“. Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem „Balík Na poštu“ a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku s vraceným zbožím pojistit.
 8. peníze za zboží (kupní cenu nebo její část) a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu prodávajícího budou kupujícímu vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833 občanského zákoníku, na kupní cenu zboží.
 10. odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s vrácením zboží jsou závislé na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a na cenách, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby.

10.4 Prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží distančním způsobem (na dálku) když jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se platebních, obchodních, přepravních, reklamačních a jiných podmínek.

10.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.6 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, předmětem které je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.7 V případě, že kupující nedodrží podmínky dle bodů 10.2. a 10.3. těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy nebude platné a účinné a prodávající nebude povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dle bodu 10.3 písm. h) těchto obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.8 Ve smyslu § 1837 občanského zákoníku kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy o:

 1. dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 3. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 5. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11 Platforma řešení sporů

11.1 Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

11.2 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele, sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, a to na internetových stránkách https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/, e-mail: podatelna@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu této části všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Platně uzavřená kupní smlouva se spotřebitelem se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v době, kdy byla uzavřena.

12.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv nebo prostřednictvím listovních zásilek.

12.4 Na právní vztahy neupravené touto částí všeobecných obchodních podmínek se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a jiných příslušných právních předpisů České republiky.

12.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

12.6 Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

ČÁST II.   OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NESPOTŘEBITELE (PODNIKATELE)

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jako „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost motogp s.r.o., se sídlem Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČ: 06987605, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065 (dále jen „prodávající") a kupujícím – osobou, která není spotřebitelem. Předmětem kupní smlouvy je koupě a prodej tovaru prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce: https://gregymx.cz/

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní firma: motogp s.r.o.
Sídlo: Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

IČ: 06987605
DIČ: CZ06987605
Zápis: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065

E-mail: info@gregymx.cz
Telefon: +420 606 776 480
Poštovní a reklamační adresa: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

Bankové spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby IBAN: CZ90 0300 0000 0002 8324 6907

1.2 Kupujícím se ve smyslu této části obchodních podmínek rozumí podnikatel.

1.3 Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která nakupuje zboží za účelem svého podnikání souladu s § 420 občanského zákoníku; jakož i jakákoli jiná osoba, která není spotřebitelem.

1.4 Kupující jako podnikatel, při zadávání objednávky zvolí požadované zboží a správně a pravdivě uvede své obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), případně i jinou dodací adresu, IČO, DIČ, IČDPH, jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailový kontakt osoby jednající jménem podnikatele. Za nesprávné či nepravdivé vyplnění údajů odpovídá kupující.

1.5 Kupující – podnikatel bere na vědomí, že podmínky záruky jakož i samotný postup při reklamaci upravený v těchto obchodních podmínkách pro nespotřebitele (Část II.) mohou být odlišné než v obchodních podmínkách pro spotřebitele (Část I.). Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (část čtvrtá, hlava I, díl 4 občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 občanského zákoníku; kupující – podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným zbožím v souladu s § 2943 občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci zboží či jakkoli jinak v příčinné souvislosti se zbožím. Pro vztah mezi kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.6 Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že je seznámen s obsahem těchto obchodních podmínek a vyjadřuje souhlas s tím, aby se jejich ustanovení vztahovala na všechny kupní smlouvy uzavřené na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejichž základě prodávající dodá zboží prezentován na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely (více v Podmínky zpracování osobních údajů a cookies). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, nebo ji opravit.

1.7 Na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího si může kupující v souvislosti se zadáváním objednávky vytvořit vlastní zákaznické konto prostřednictvím registračního formuláře, se kterým jsou spojeny určité výhody. rychlejší proces zadávání objednávky, zobrazení historie objednávek, speciální slevové akce pro registrované, případně jiné. Registrace na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího však není podmínkou uskutečnění objednávky. Kupující je zodpovědný za správné a pravdivé vyplnění svých registračních a přihlašovacích údajů, a také za jejich bezpečné uchování, aby nedošlo k jejich zneužití třetími osobami nebo aby nedošlo k užívání jeho zákaznického účtu třetími osobami. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou technologickou údržbu internetové stránky a informační infrastruktury prodávajícího.

1.8 Tyto obchodní podmínky pro podnikatelem jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před obchodními podmínkami.

1.9 Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce elektronického obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Seznam zboží nabízeného na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených zboží. Některé z nabízených výrobků mohou být dostupné „skladem“ a některé mohou být k dispozici až „na objednávku“ od výrobce, dovozce nebo dodavatele. Stav dostupnosti zboží, tzn. „skladem“, „na objednávku“ nebo „vyprodáno“ je zobrazen jednotlivě u každého zboží zobrazeného na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, přičemž tyto údaje o stavu dostupnosti mají pouze informativní (nezávazný) charakter a kupující mámožnost ještě před zadáním objednávky obrátit se na prodávajícího s poptávkou ohlednědostupnosti konkrétního zboží a prodávající mu v této souvislosti poskytne relevantní informaci. Kupující může prodávajícího kontaktovat taktéž s poptávkou na dodání zboží neobvyklých nebo specifických parametrů, které není běžně dodáváno, přičemž v takovém případě je objednání a dodání požadovaného zboží u výrobce, dovozce nebo dodavatele věcí individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím, která se neřídí těmito obchodními podmínkami a nepovažuje se za koupi a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.10 Prodávající upozorňuje kupujícího, že označení jednotlivého zboží (modelu) zobrazovaného na internetové stránce elektronického obchodu je ve zjednodušeném tvaru (základní informace), a tudíž nejedná se o zcela detailní označení modelů. V případě nejasností prodávající poskytne podrobnější informace kupujícímu i na požádání prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2 Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Objednávkou se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „objednávka"). Odesláním objednávky kupující vyjadřuje vůli být vázán obsahem své objednávky a zároveň obsahem těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím dle bodu 2.2 těchto obchodních podmínek. Všechny ceny za zboží a veškeré poplatky či náklady v elektronickém obchodě prodávajícího jsou uváděny včetně DPH. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícího a po ověření platných cen, dostupnosti zboží a lhůty dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky“, kterého přílohou je znění kupní smlouvy. V případě zjištění rozdílné ceny (např. pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel změnil ceník) má prodávající povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným „potvrzením objednávky“ ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Neudělením souhlasu ze strany kupujícího se objednávka považuje za zrušenou (stornovanou). V případě zjištění, že prodávající nemůže dodat zboží v požadovaném množství nebo lhůtě určené těmito obchodními podmínkami (např. pokud byly vyprodány zásoby, zboží je nedostupné), je prodávající povinen vyžádat od kupujícího souhlas s náhradním plněním. Teprve udělením souhlasu kupujícího s náhradním plněním a následným „potvrzením objednávky“ ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Neudělením souhlasu ze strany kupujícího se objednávka považuje za zrušenou (stornovanou). Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Upozornění: Automaticky odeslané „oznámení o obdržení objednávky“ z elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na jím uvedenou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Přílohou „oznámení o obdržení objednávky“ je aktuální znění obchodních podmínek a Podmínky zpracování osobních údajů a cookies. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČ, informace o zápisu v obchodním rejstříku a pod.), případně jiné údaje.

2.4 V případě, že ještě nedošlo k platnému uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.2 těchto obchodních podmínek, tak kupující může nejpozději ve lhůtě do 24 hodin od odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky oznámit prodávajícímu, že objednávku ruší, čehož následkem nedojde k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést své jméno a příjmení, e-mail a popis objednávky. V případě, že kupující provedl platbu v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již uhrazené platby (kupní cenu nebo její část včetně nákladů na dodáni zboží) ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky, stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení.

3 Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:
 1. dodat na základě závazně akceptované objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, lhůtě, místě a zabalené nebo
 2. vybavit k přepravě zboží způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně
 3. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy České republiky
 4. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy České republiky (např. záruční listiny, návody k použití či jiné dokumenty).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo zrušit (stornovat) i závazně akceptovanou objednávku, čímž zároveň dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, pokud prodávající zjistí, že nemůže dodat zboží v požadovaném množství nebo lhůtě určené těmito obchodními podmínkami (např. pokud byly vyprodány zásoby, zboží je nedostupné) nebo v ceně, která je zobrazena na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění nebo změně ceny. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na bankovní účet kupujícího, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

4 Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen:

 1. převzít dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na dodáni zboží,
 3. nepoškozovat dobrou pověst prodávajícího,
 4. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, lhůtě a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

Upozornění: Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného Vámi použitého zobrazovacího zařízení.

5 Dodací a platební podmínky

5.1 Prodávající zajišťuje dodání zboží pouze na území České republiky a členských států Evropské unie. V případě, že si kupující přeje dodat zboží mimo území Evropské unie, není prodávající povinen takovou dopravu realizovat. V každém případě se smluvní vztah, kde je kupující cizinec, bude řídit českým právním řádem a v případě sporu bude na projednání a rozhodnutí příslušný soud v České republice.

5.2 Prodávající je povinen závazně akceptovanou objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od závazného akceptování objednávky prodávajícím; s touto dodací lhůtou kupující bez výhrad souhlasí. Pokud by vzhledem k povaze zboží prodávající předpokládal přesáhnutí dodací lhůty podle předchozí věty, tak prodávající kontaktuje kupujícího a individuálně s ním dohodne odlišnou dodací lhůtu.

5.3 Dodání zboží se uskutečňuje prodávajícím prostřednictvím využití kurýrních služeb třetí osoby – přepravní společnosti (kurýr), které prodávající předá objednané zboží k přepravě. Dodání zboží kurýrem se uskutečňuje v pracovních dnech (pondělí až pátek). V případě, že si kupující zvolí možnost dodání zboží kurýrem, tak je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.4 Kupující si může zvolit i možnost osobního odběru objednaného zboží, které se uskuteční na adrese sídla prodávajícího, přičemž kupující je povinen se za účelem převzetí zboží na uvedené místo dostavit, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak. Při osobním odběru si prodávající zároveň vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k osobnímu odběru zboží, a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím uhrazena předem online platební kartou. V této souvislosti je nutné pracovníkovi prodávajícího předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

5.5 V případě, že kupující bez předchozího odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu těchto obchodních podmínek, zboží nepřevezme do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v závazné akceptaci objednávky (kupní smlouvě) vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné dodáni objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.6 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v závazné akceptaci objednávky (kupní smlouvě).

5.7 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v závazné akceptaci objednávky (kupní smlouvě), kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat kurýrovi potvrzení o převzetí. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy, dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.

5.8 Při osobním odběru zboží je kupující povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal a kompletnost obsahu zásilky (balení) ihned po doručení od pracovníka prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že zásilka není úplná (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je kupující je oprávněn neprodleně požádat o vyhotovení písemného záznamu s popisem vady zboží (povaha, rozsah a pod.), jehož správnost potvrdí podpisem kupující a pracovník prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu článku 8 těchto obchodních podmínek (reklamační řád) uplatnit reklamaci vad zboží. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající. Kupující bere na vědomí, že pokud si při osobním odběru nezkontroluje obsah zásilky (balení), tak při pozdější reklamaci bude z jeho strany třeba prokázat, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí, resp. neúplnost zásilky při jejím převzetí, jinak bude reklamace zamítnuta.

5.9 Při doručování zboží kurýrem je kupující rovněž povinen ihned zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal a kompletnost obsahu zásilky (balení) a v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození obsahu zásilky nebo úbytku obsahu zásilky či nekompletnosti zásilky (balení) je povinen situaci řešit přímo na místě s pracovníkem kurýra, a to písemným záznamem (doporučujeme zásilku nepřevzít). V případě převzetí porušeného nebo poškozeného obalu, poškození obsahu zásilky nebo úbytku obsahu zásilky či nekompletnosti zásilky (balení) je kupující povinen bezodkladně nahlásit tuto událost kurýrovi (přepravní společnosti) a uplatnit reklamaci u kurýra v souladu s jeho reklamačním řádem. Ke sepsání záznamu doporučujeme mít k dispozici poškozenou či nekompletní zásilku (zboží, obal), doklad o převzetí zásilky a nabývací doklad – fakturu. Upozorňujeme, že pokud si při doručování kurýrem kupující nezkontroluje obsah zásilky (balení), tak se vystavuje zvýšenému riziku, že jeho pozdější reklamace nebudou kurýrem akceptovány.

5.10 Reklamace mechanického poškození zboží, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutno uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností kupujícího dokázat, že mechanické poškození nebylo možné objevit ani při důkladném prohlédnutí zboží a jeho obalu dle bodu 5.8. a bodu 5.9. těchto obchodních podmínek. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží budou zamítnuty. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně návodu k použití a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

5.11 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazené platby (kupní cenu nebo její část včetně nákladů na dodáni zboží) bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky.

5.12 V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek z důvodů vyšší moci, lhůta dodání zboží se přiměřeně prodlouží o dobu trvání důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti nepředvídatelné, případně předvídatelné, ale neodvratitelné, které ovlivňují výrobu nebo dodání požadovaného zboží, např.: stávky, epidemie nemocí, opatření orgánů veřejné moci, války, přírodní živly a katastrofy. V této souvislosti prodávající oznámí důvody vyšší moci kupujícímu spolu s oznámením alespoň přibližného možného času dodání zboží, je-li to možné. Stane-li se však v důsledku vyšší moci plnění prodávajícího nemožným, jeho povinnost dodat zboží kupujícímu zaniká. V případě, že se plnění prodávajícího v důsledku vyšší moci stane splnitelným jen při zvýšených hospodářských nákladech, tak prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit s tím, že následně je povinen kupujícímu vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část v souladu s bodem 5.11 těchto obchodních podmínek.

5.13 Součástí zásilky (balení) spolu se zbožím může být také příslušenství a doklady ke zboží od výrobce, přičemž může jít např. o záruční listinu, návod k použití či jiné dokumenty.

5.14 V souvislosti s přebíráním zakoupeného zboží kupujícím, který je podnikatelem jsou stanoveny také následující podmínky, aby se předcházelo záměně osob při přebírání zboží:

 1. zboží objednané k osobnímu odběru může převzít pouze statutární orgán společnosti nebo jím písemně zmocněná osoba, přičemž zmocnění musí obsahovat i číslo občanského průkazu zmocněnce,
 2. pokud zboží přijde převzít pověřený zaměstnanec společnosti, je nutné písemné pověření od statutárního orgánu společnosti obsahující i číslo občanského průkazu pověřeného zaměstnance,
 3. k ověření statutárního orgánu nebo jím zmocněné či pověřené osoby je třeba prokázat se platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku, resp. registru živnostenského podnikání.
6 Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na dodáni zboží (dále jen „kupní cena“).

6.2 Kupující je oprávněn využít některý z následujících způsobů platby kupní ceny:

 1. předem online úhrada platební kartou – v momentě vytváření objednávky, avšak pouze za předpokladu, že si kupující objednává zboží se stavem dostupnosti „skladem“ ve smyslu bodu 1.9 těchto obchodních podmínek,
 2. na dobírku – úhrada v hotovosti při převzetí zboží.

6.3 V případě předem online úhrady platební kartou bude kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu odeslán daňový doklad (faktura), a to po připsání platby na bankovním účtu prodávajícího.

6.4 V případě úhrady v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku) bude kupujícímu po přijetí platby vystaven příjmový pokladní doklad.

6.5 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.6 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy České republiky.

6.7 Součástí kupní ceny jsou náklady na dodáni zboží (poštovné, případně jiné přepravní náklady). Cena poštovného je 90 Kč včetně DPH

Cena poštovného se může odvíjet také od toho, zda kupující požaduje dodání zboží, které má prodávající dostupný „skladem“ nebo bude k dispozici až „na objednávku“ od výrobce, dovozce nebo dodavatele. Stav dostupnosti zboží, tzn. „skladem“ nebo „na objednávku“ je zobrazen jednotlivě u každého zboží nabízeného na internetové stránce elektronického obchodu a kupující má možnost rozdělit svůj nákup na samostatnou objednávku ke zboží „skladem“ a samostatnou objednávku ke zboží „na objednávku“, přičemž poštovné se pro každou z těchto samostatných objednávek bude účtovat zvlášť.

Cena poštovného je vždy uvedena v nákupním košíku před odesláním objednávky ve smyslu bodu 2.1 těchto obchodních podmínek.

6.8 Náklady na doručení zboží se účtují podle bodu 6.7 těchto obchodních podmínek pouze v případě běžné zásilky, kterou se rozumí zásilka o maximálních rozměrech 150cm délka x 60cm šířka x 60cm tloušťka a současně s maximální váhou 25 kg.

6.9 V případě nadrozměrné zásilky, která svou velikostí nebo váhovou přesahuje některý z maximálních údajů dle bodu 6.8 těchto obchodních podmínek a/nebo v případě doručování zásilky mimo území České republiky prodávající kontaktuje kupujícího, individuálně s ním dohodne cenu nákladů na doručení zboží a vyžádá od kupujícího souhlas se změnou ceny nákladů na doručení před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu kupujícího se změnou předmětné ceny a následným „potvrzením objednávky“ ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Neudělením souhlasu ze strany kupujícího se objednávka považuje za zrušenou (stornovanou).

6.10 Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby kupujícímu neposkytuje.

6.11 Kupující je oprávněn zakoupit jen takové množství, které odpovídá běžnému chodu provozu kupujícího – podnikatele. Žádné zboží prodávajícího není určeno k průmyslovému použití či zpracování. Zboží prodávajícího není určeno k dalšímu prodeji. Pokud kupující objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu provozu podnikatele nebo prodávající usoudí, že takové zboží bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka závazně akceptována, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího.

6.12 Recyklační příspěvek je v souladu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.) zobrazen samostatně u každého zboží, které je elektrozařízením či pneumatikou a je uveden v daňovém dokladu pro kupujícího.

6.13 V případě probíhajících slevových akcí (např. různých věrnostních slev či speciálních slev pro kupující se zaregistrovanými zákaznickými účty na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího a pod.) se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího řídí kromě těchto obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce zveřejněnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O zrušení (stornování) objednávky bude kupující informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů, a to stejným způsobem, jako byly obdrženy – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení. Všechny slevové akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního zboží nabízeného na internetové stránce elektronického obchodu není uvedeno jinak.

7 Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8 Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1 Dle § 2100 odst. 1 občanského zákoníku právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující, který je spotřebitelem je povinen reklamaci neprodleně uplatnit dle platného reklamačního řádu ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek, který je zveřejněn a volně dostupný na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího – viz dokument: „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ (pro účely této části všeobecných obchodních podmínek „Reklamační řád“), čímž je současně umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím.

8.2 Na vyřizování reklamací kupujícího se vztahuje platný Reklamační řád, a to v částech týkajících se podnikatelů. Pokud by ustanovení Reklamačního řádu zveřejněného na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího byla v rozporu s ustanoveními tohoto článku obchodních podmínek pro podnikatele, při reklamaci podnikatele mají přednost a uplatní se ustanovení tohoto článku obchodních podmínek. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

8.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího.

8.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny případy koupě zboží, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.5 Kupující má právo uplatnit si během záruční doby odpovědnost za vady zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dovozce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6 Kupující - podnikatel je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce. Pokud kupující prohlídku neudělá a nároky z vad zboží při jeho převzetí neuplatní, tak je si vědom skutečnosti, že při pozdějším uplatňování nároků z vad bude muset prokázat, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím, jinak bude jeho reklamace zamítnuta. V případě, že kupující neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy. V souladu s § 2112 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8.7 Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8.8 Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v první řadě přímo u příslušného servisu. Informace o servisech pro záruční a pozáruční servis zboží jsou uvedeny v záruční listině přibalené ke konkrétnímu zboží. V případě nejasností prodávající poskytne tyto informace kupujícímu i na požádání prostřednictvím e-mailu info@gregymx.cz

8.9 V případě, že není možné zajistit záruční opravu způsobem dle bodu 8.8 těchto obchodních podmínek, tak záruční opravu zajistí prodávající. Tehdy si zákazník uplatní reklamaci u prodávajícího tak, že doručí nebo předloží zboží na adresu jeho sídla – motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín a vyplní formulář pro uplatnění reklamace. Podoba reklamačního formuláře je určena prodávajícím a jeho vzor je zveřejněn na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, který si lze v případě potřeby stáhnout a vyplnit – klikni a viz dokument: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace. Spolu s formulářem a zbožím kupující doručí nebo donese prodávajícímu také doklad o koupě, příslušenství a dokumentaci ke zboží (doklady převzaté v balení se zbožím, např. záruční listina, návod k použití a pod.) a také následující doklady, aby se předcházelo záměně osob při reklamování zboží: a/ zboží k osobnímu odběru může odevzdat nebo převzít pouze statutární orgán společnosti nebo jím písemně zmocněná osoba, přičemž zmocnění musí obsahovat i číslo občanského průkazu zmocněnce, b/ pokud zboží přijde odevzdat nebo převzít pověřený zaměstnanec společnosti, je nutné písemné pověření od statutárního orgánu společnosti obsahující i číslo občanského průkazu pověřeného zaměstnance, c/ k ověření statutárního orgánu nebo jím zmocněné či pověřené osoby je třeba prokázat se platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku, resp. registru živnostenského podnikání. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si zásilku s reklamovaným zbožím pojistil. V sídle (provozovně) prodávajícího bude přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pokud kupující zasílá prodávajícímu zboží na adresu dle tohoto bodu obchodních podmínek prostřednictvím České pošty, s.p.., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem „Balík Do ruky“. Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem „Balík na poštu“ a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

8.10 Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dodavatel, dovozce či výrobce. Není-li stanoveno dodavatelem, dovozcem či výrobcem jinak, tak pro kupujícího – podnikatele činí záruční doba 12 měsíců a v případě použitého zboží 6 měsíců a uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 občanského zákoníku. V případě, že zboží zakoupí kupující – podnikatel, a takové zboží bude použito pro profesionální či průmyslové účely, neposkytuje prodávající ke zboží záruku a práva z vadného plnění může kupující – podnikatel uplatnit ve lhůtě 6 měsíců, která běží od přechodu nebezpečí škody na věci. Vady zboží a práva z vad zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.11 Podle ustanovení § 2167 občanského zákoníku a právo uplatnit vady v záruční době se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a nepoužije se ani na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Dle § 2170 občanského zákoníku právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Dle § 2103 občanského zákoníku kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů, komponentů či součástek) způsobené používáním a za žádných okolností se nevztahuje na opotřebení způsobené přetížením zboží při používání nebo na mechanické poškození zboží. Kratší životnost zboží tedy nelze považovat za vadu. V této souvislosti bere kupující na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím na internetové stránce elektronického obchodu je svým charakterem zaměřeno na používání při provozu motocyklu (jako díl, komponent či součástka motocyklu) nebo slouží potřebám jezdce motocyklu (různé části oblečení a doplňky). Životnost zboží je tedy závislá na povaze, četnosti či intenzitě jízdy, jakož i dalších faktorech používání motocyklu. v případě použití pro závodní účely se životnost předpokládá na hodiny a může být z daného důvodu vyloučena nebo omezena již jeho výrobcem. Kupující zároveň bere na vědomí, že koupí a montáží jiného zboží (dílu, komponentu či součástky) než je doporučeno výrobcem motocyklu, může být narušena záruka samotného motocyklu nebo může dojít k jeho poškození. Prodávající zároveň neodpovídá za žádné vady zboží či škody na zboží, motocyklu nebo jiné věci způsobené neodbornou montáží, jelikož montáž nerealizuje a tato není předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu těchto obchodních podmínek. Rovněž, v případě, že kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.

8.12 Na vyřízení reklamace kupujícího, který je podnikatelem se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro podnikatele není zákonem stanovena. Reklamace podnikatelů ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek se vyřizuje v lhůtě stanovené příslušným servisem pro konkrétní značku zboží a v případu, že reklamaci vyřizuje prodávající dle bodu 8.9 těchto obchodních podmínek tak ve lhůtě do 60 dnů od data uplatnění reklamace v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamační řízení ke zboží, které lze objektivně doručit či donést prodávajícímu začíná, když ze strany kupujícího bude prodávajícímu doručen: (i) vyplněný formulář pro uplatnění reklamace dle bodu 8.9 těchto obchodních podmínek a také (ii) reklamované zboží spolu s jeho příslušenství a dokumentací dle bodu 8.9 těchto obchodních podmínek. Reklamační řízení ke zboží, které nelze objektivně doručit či donést prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná, když (i.) kupující doručí prodávajícímu vyplněný formulář k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu dle bodu 8.9 těchto obchodních podmínek a současně (ii.) dojde k provedení obhlídky reklamovaného zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.

8.13 Kupující – podnikatel v REKLAMAČNÍM FORMULÁŘI sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil. Ve smyslu § 2106 občanského zákoníku provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

8.14 Právo na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká zejména:

 1. z důvodů uvedených v právních předpisech platných v České republice a těchto obchodních podmínkách,
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. neuplatněním nároků z vad zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,
 4. pokračováním v používání zboží po zjištění jeho vady,
 5. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 6. používáním nebo uskladňováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 7. neodborným zacházením, manipulací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 8. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 9. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 10. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 12. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby (např. montáží zboží do motocyklu v neautorizovaném servisu, přičemž v případě pochybností o místě provedení servisu důkazní břemeno zatěžuje kupujícího. Autorizovaným servisem se v této souvislosti rozumí servis příslušné značky motocyklu nebo servis, který má opravy a údržbu motorových vozidel evidované jako předmět podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku, respektive registru živnostenského podnikání).
8.15 Právo kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co již využil svého oprávnění a uplatnil nároky z vad, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) u téhož zboží uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.16 V případu, že reklamaci vyřizuje prodávající dle bodu 8.9 těchto obchodních podmínek, tak o způsobu vyřízení reklamace vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího.

8.17 V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek ohledně uplatňování reklamace zboží se může kupující obrátit na prodávajícího elektronicky na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz

8.18 Kupující je povinen vyzvednout si zboží nejpozději do jednoho měsíce od ukončení reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.

9 Osobní údaje

9.1 Informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v části III. těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.2 Informace o cookies jsou obsaženy v části IV. těchto všeobecných obchodních podmínek.

10 Zánik kupní smlouvy

10.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu, dovoz, dodávky nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je zveřejněna na internetové stránce elektronického obchodu. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou kupní cenu nebo její část za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jako byla obdržena – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy taktéž v případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné vady v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou vadu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu číslici nižší cena (např. při udávání ceny "vypadne" jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jako byla obdržena – bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení, aniž by byly kupujícímu účtovány další poplatky. Ustanovení uvedená v tomto bodě obchodních podmínek se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se také použijí při deklaraci výše slevy při různých slevových akcích.

10.2 Kupující, který je podnikatelem má možnost odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem nebo těmito obchodními podmínkami.

10.3 Kupující, který je podnikatelem má možnost odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu v případě, že je zboží nerozbalené a nepoškozené. Deklarovaný stav „nerozbalený a nepoškozený“ zhodnotí prodávající a na základě toho rozhodne o akceptování, resp. neakceptování odstoupení od smlouvy. V případě, že prodávající odstoupení od kupní smlouvy neakceptuje, považuje se za neplatné a neúčinné.

10.4 Pro platné a účinné odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu bodu 10.3 těchto obchodních podmínek zároveň musí být zboží spolu s dokladem o koupi, příslušenstvím včetně dokumentace (záruční listina, návod k použití a pod.) a v originálním obalu v rámci 14 denní lhůty od uzavření kupní smlouvy doručeno nebo doneseno prodávajícímu na adresu jeho sídla – motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, ne jen odesláno k přepravě, v opačném případě odstoupení od smlouvy nelze akceptovat. Pokud kupující zasílá prodávajícímu zboží prostřednictvím České pošty, s.p., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem „Balík Do ruky“. Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem „Balík Na poštu“ a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku s vraceným zbožím pojistit. Zboží kupující donese nebo doručí zpět na vlastní náklady.

10.5 Kupující u prodávajícího uplatňuje své právo na odstoupení od kupní smlouvy v písemné podobě. Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu nebo její část, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy. Vrácení uhrazené kupní ceny nebo její části prodávající provede bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího do 14 dnů od doručení zboží prodávajícímu, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení platby za vrácené zboží. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu nebo její část před tím, než je mu zboží ve smyslu bodu 10.4 těchto obchodních podmínek od kupujícího vráceno. Platba za vrácené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení, případně donesení zboží zpět.

10.6 Odstoupení od kupní smlouvy nesplňující některý z požadavků tohoto článku obchodních podmínek je neplatné a neúčinné a prodávající není povinen vrátit kupní cenu nebo její část dle bodu 10.5. těchto obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má prodávající nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.7 Kupujícímu, který je podnikatelem a bude chtít prodávajícímu vrátit zboží, může být ze strany prodávajícího nabídnuto také zrušení kupní smlouvy dohodou v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální hodnotě vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo na neumožnění zrušení kupní smlouvy s ohledem na povahu zboží a jeho stav v době vrácení. V případě existence podmínek akceptovatelných pro obě smluvní strany se prodávající s kupujícím individuálně dohodnou na podmínkách zrušení kupní smlouvy, vrácení zboží a finanční kompenzace. V této souvislosti prodávající deklaruje, že:a) bude-li se jednat o rozbalené a použité (ale nepoškozené) zboží zakoupené ze skladových zásob prodávajícího (stav dostupnosti „skladem“ ve smyslu bodu 1.9 těchto obchodních podmínek), tak finanční kompenzace bude činit: (i.) 100% zaplacené kupní ceny , bude-li zboží vráceno do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, (ii.) 80% zaplacené kupní ceny, bude-li zboží vráceno ve lhůtě 15 až 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, (iii.) 50% zaplacené kupní ceny, bude-li zboží vrácené ve lhůtě 31 dnů až 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Lhůta podle předešlé věty bude zachována, bude-li zboží v poslední den lhůty doručeno nebo doneseno prodávajícímu, nejen odesláno k přepravě. Náklady na dodání zboží ve smyslu bodu 6.7 těchto obchodních podmínek se nekompenzují;b) pokud se bude jednat o rozbalené a použité (ale nepoškozené) zboží zakoupené od výrobce, dodavatele nebo dovozce (stav dostupnosti „na objednávku“ ve smyslu bodu 1.9 těchto obchodních podmínek), tak finanční kompenzace bude činit 50% zaplacené kupní ceny, pokud bude zboží vráceno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

11 Závěrečná ustanovení

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv nebo prostřednictvím listovních zásilek.

11.4 Na právní vztahy neupravené touto částí všeobecných obchodních podmínek se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a jiných příslušných právních předpisů České republiky.

11.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.6 Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

ČÁST III.   OSOBNÍ ÚDAJE

1.1 Uzavřením smlouvy ve smyslu části I. nebo části II. těchto všeobecných obchodních podmínek mezi prodávajícím (dále pro účely této části všeobecných obchodních podmínek jako „správcem„) a kupujícím, který je fyzickou osobou (dále pro účely této části všeobecných obchodních podmínek jako „subjekt údajů„), jakož i registrací subjektu údajů na internetové stránce elektronického obchodu správce https://gregymx.cz/ a navštěvováním této internetové stránky a využíváním jejích funkcí dochází ke zpracování osobních údajů subjektu údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Osobními údaji se podle příslušných ustanovení GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V této souvislosti je správce oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, a to na základě zvláštní písemné smlouvy. Tato část všeobecných obchodních podmínek se považuje za splnění informační povinnosti správce internetové stránky elektronického obchodu (motogp s.r.o., se sídlem Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČ: 06987605, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065) ve vztahu k subjektům údajů ve smyslu GDPR. Nezapomeňte si také přečíst související dokument: PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES, které jsou zveřejněny a volně dostupné na internetové stránce elektronického obchodu správce a máte možnost kdykoli si je otevřít a seznámit se s jejich obsahem.

1.2 Zdrojem osobních údajů je subjekt údajů (vy). Správce získává osobní údaje od subjektu údajů tím, že je vyplnil a poskytl (i) při uzavírání smlouvy ve smyslu bodu 1.5 části I. těchto všeobecných obchodních podmínek, (ii) při uzavírání smlouvy ve smyslu bodu 1.6 části II. těchto všeobecných obchodních podmínek, (iii) prostřednictvím registračního formuláře na internetové stránce elektronického obchodu správce ve smyslu bodu 1.6 části I. těchto všeobecných obchodních podmínek, resp. bodu 1.7 části II. těchto obecných obchodních podmínek nebo tím (iv) že navštěvuje internetovou stránku elektronického obchodu správce a využívá její funkce.

1.3 Účelem zpracování osobních údajů správcem je, případně může být: (i) uzavření a plnění smlouvy, na jejímž základě bude subjektu údajů dodáno zboží správce (tzv. smluvní požadavek), (ii) plnění právních povinností vyplývajících pro správce z GDPR a jiných právních předpisů platných v České republice, např. zákona 563/1991 Sb. o účetnictví (tzv. zákonný požadavek), (iii) jiný účel, při kterém subjekt údajů vyjádřil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (iv) jiný účel, který je slučitelný s účelem, pro který byly osobní údaje subjektu údajů původně získány. Zpracování osobních údajů za účelem archivace nebo statistický účel se ve smyslu GDPR považuje za zpracování slučitelné s původním účelem. V případě zpracování pro předmětné účely má správce zavedena přiměřená a účinná technická a organizační opatření, kterými zajistí zejména minimalizaci osobních údajů a podle toho jakým způsobem bude možné předmětné účely dosáhnout, zajistí také pseudonymizaci (osobní údaje nebude možné přiřadit ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací uchovávaných odděleně) nebo anonymizaci (osobní údaje nebude vůbec možné přiřadit ke konkrétnímu subjekt údajů, kterého nebude možné více identifikovat), (v) mimosoudní i soudní uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků správce nebo účel jiného oprávněného zájmu správce v souladu s GDPR.

1.4 Právním základem zpracování osobních údajů správcem je (i) plnění smluvních povinností vůči subjektu údajů, (ii) plnění zákonných povinností správce, (iii) oprávněný zájem správce a (iv) svobodný a nepodmíněný souhlas udělený subjektem údajů, pokud se jedná o účel zpracování podle bodu 1.3 (iii) této části obchodních podmínek.

1.5 Rozsah zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů je v případě:
 1. uzavření smlouvy ve smyslu části I. těchto všeobecných obchodních podmínek následující: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, případně i jiná dodací adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát), (iii) telefonní číslo, (iv) e-mailová adresa, (v) heslo a údaje o přihlášení na zaregistrovaný zákaznický účet – pouze pokud si jej subjekt údajů založil, (vi) údaje získané ze souborů cookies – pouze za předpokladu, že na základě cookies dokáže správce přesně identifikovat subjekt údajů a subjekt údajů udělí prokazatelný souhlas, (vii) podpis – pouze v případě písemné objednávky, reklamace či jiného listinného dokumentu souvisejícího se smlouvou, (viii) případně jiné osobní údaje zpracovávané podle platných právních předpisů České republiky.
 2. uzavření smlouvy ve smyslu části II. těchto všeobecných obchodních podmínek následující: (i) jméno a příjmení fyzické osoby jednající jménem podnikatele, (ii) jméno a příjmení, IČ, DIČ u podnikatele, který je fyzickou osobou, (iii) adresa sídla, případně i jiná dodací adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát) u podnikatele, který je fyzickou osobou, (iv) telefonní číslo, (v) e-mailová adresa, (vi) heslo a údaje o přihlášení na zaregistrovaný zákaznický účet – pouze pokud si jej subjekt údajů založila, (vii) údaje získané ze souborů cookies – pouze za předpokladu, že na základě cookies dokáže správce přesně identifikovat subjekt údajů a subjekt údajů udělí prokazatelný souhlas, (viii) podpis – pouze v případě písemné objednávky, reklamace či jiného listinného dokumentu souvisejícího se smlouvou, (ix) případně jiné osobní údaje zpracovávané podle platných právních předpisů České republiky.
 3. registrace na internetové stránce elektronického obchodu správce následující: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště, případně i jiná dodací adresa (ulice, orientační číslo, obec, psč, stát), (iii) obchodní firma, IČO, DIČ – u podnikatele, který je fyzickou osobou, (iv) telefonní číslo, (v) e-mailová adresa, (vi) heslo a údaje o přihlášení k zaregistrovanému účtu, (vii) údaje získané ze souborů cookies – pouze za předpokladu, že na základě cookies dokáže správce přesně identifikovat subjekt údajů a subjekt údajů udělí prokazatelný souhlas, (viii) případně jiné osobní údaje zpracovávané podle platných právních předpisů České republiky.
 4. navštěvováním internetové stránky elektronického obchodu správce následující: (i) údaje získané ze souborů cookies – pouze za předpokladu, že na základě cookies dokáže správce přesně identifikovat subjekt údajů a subjekt údajů udělí prokazatelný souhlas, (ii) případně jiné osobní údaje zpracovávané podle platných právních předpisů České republiky.
1.6 Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je smluvním požadavkem, který je u služeb podle části I. a části II. těchto všeobecných obchodních podmínek potřebný k uzavření smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů nebude možné uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání a trvání služby požadované subjektem údajů. Poskytování osobních údajů za účelem zpracování bodu 1.3 (iii) až (iv) této části obchodních podmínek není smluvním ani zákonným požadavkem.

1.7 Správce je oprávněn zpracovávané osobní údaje uchovávat v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději na dobu, která je potřebná k naplnění účelu, pro který se zpracovávají (např. dokud to vyžaduje potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněného zájmu). V případě, že jde o zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu subjektu údajů podle bodu 1.4 (iv) této části všeobecných obchodních podmínek, správce je oprávněn uchovávat zpracovávané osobní údaje po dobu 24 měsíců od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. Před uplynutím této doby může správce požádat subjekt údajů o prodloužení platnosti souhlasu. Po uplynutí doby oprávněného uchovávání zpracovávaných osobních údajů správce zajistí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizování osobních údajů ve smyslu GDPR.

1.8 Správce používá na internetové elektronického obchodu soubory cookies. V této souvislosti správce doporučuje důkladně se seznámit s částí IV. těchto podmínek „COOKIES“.

1.9. Ve smyslu GDPR subjekt údajů disponuje:
 1. právem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy, zákonné povinnosti či oprávněného zájmu), správce zajistí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizování osobních údajů ve smyslu GDPR.
 2. právem namítat zpracování osobních údajů, pokud je správce zpracovává (i) při plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu, (ii) při výkonu veřejné moci, (iii) na základě oprávněného zájmu nebo (iv) za účelem přímého marketingu včetně profilování založeného na těchto právních základech. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, osobní údaje nesmějí být dále pro tento účel zpracovávány (námitka bude považována za odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů). V ostatních případech bude námitka subjektu údajů opodstatněná tehdy, pokud její oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody správce.
1.10 Správce nezamýšlí předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země mimo Evropskou unii.

1.11 Správce neprovádí s osobními údaji dotčené osoby automatizované rozhodování ani profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by subjekt údajů významně ovlivňovalo z hlediska jejích práv a svobod.

1.12 Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje subjektu údajů v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům: (i) osobám, které jménem správce mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky správce, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků správce, (ii) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánem veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků správce nebo plnění povinností správce podle právních předpisů platných v České republice, (iii) osobám, které doručují zboží, které si subjekt údajů objednal, a to za účelem plnění smlouvy ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek, (iv) osobám, které pro správce zajišťují technický provoz a údržbu jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury, a to výlučně za tímto účelem, (v) osobám, které pro správce zajišťují zabezpečení a ochranu jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury a toto zabezpečení a ochranu také pravidelně monitorují a testují, a to výlučně za tímto účelem, (vi) osobám, které správci poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace jeho služeb a internetové stránky. 1.13 Ve smyslu GDPR má subjekt údajů zejména (i) právo na přístup k údajům, které se o ní zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich výmaz, (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo namítat proti zpracování, jakož i (vii) právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rovněž má subjekt údajů (viii) právo na podání návrhu na zahájení řízení - stížnosti dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz). Rozsah, omezení a způsoby výkonu uvedených práv jsou podrobně upraveny v Oddíle 3 GDPR. 1.14 Klást otázky týkající se zpracování osobních údajů a uplatňovat svá práva může subjekt údajů bezplatně na základě žádosti zaslané provozovateli elektronicky na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz , dopisem na poštovní adresu: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín nebo jiným preferovaným způsobem.

ČÁST IV.   COOKIES

1 Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které internetová stránka elektronického obchodu https://gregymx.cz/ posílá vašemu internetovému prohlížeči, který je ukládá do vašeho počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení. Je to běžná praxe řady internetových stránek. Cookies jsou malé a ve vašem zařízení zabírají minimální prostor. Cookies nepoškozují vaše zařízení. Některé cookies se do vašeho zařízení ukládají jen přechodně během vaší návštěvy internetové stránky a po jejím opuštění se automaticky vymažou (přechodné cookies) a jiné cookies zůstávají uloženy ve vašem zařízení i po opuštění internetové stránky, aby si vás zapamatovala, když se vrátíte jako návštěvník a to, aniž by vás identifikovala jako konkrétní osobu (trvalé cookies).

2 Účel používání cookies

Cookies, které používá internetová stránka elektronického obchodu umožňují pohyb na internetové stránce a využívání základních funkcí elektronického obchodu jako jsou zabezpečené oblasti (zaregistrované účty), nákupní košíky či online platby. Cookies napomáhají internetové stránce rozpoznat vás a následně vám zpřístupnit požadovanou funkci. Prostřednictvím cookies může internetová stránka zaznamenat nastavení vašeho internetového prohlížeče, vaše přístupové heslo, vámi upřednostňovaný jazyk a pod. Cookies také znemožňují opakovanému zobrazování téhož obsahu. Vaše příští návštěva internetové stránky tak může být rychlejší a komfortnější. Bez souborů cookies by prohlížení a využívání internetové stránky bylo komplikovanější (funkční/technické cookies). Cookies napomáhají neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení elektronického obchodu a přizpůsobovat je právě vašim preferencím a potřebám. Na základě cookies lze sledovat, analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání elektronického obchodu a následně vylepšovat obsah, funkčnost či design internetové stránky (analytické cookies). Kromě vlastních cookies může internetová stránka elektronického obchodu používat i cookies třetích osob (Google), a to pro statistické a analytické účely (cookies třetích osob), jejichž pravidla používání naleznete na následující webové stránce: https://policies.google.com/technologies /cookies?hl=sk.

3 Právní základ

Na základě cookies vás obvykle nedokáže správce internetové stránky elektronického obchodu (motogp s.r.o., se sídlem Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, IČ: 06987605, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065) přesně identifikovat. Pouze pokud by vás během návštěvy provozovatel internetové stránky elektronického obchodu a využívání jejích funkcí uměl identifikovat, bude se jednat o zpracování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR. V takovém případě by provozovatel internetové stránky elektronického obchodu byl zároveň provozovatelem ve smyslu GDPR, protože by zpracovával osobní údaje dotčené osoby (vás). Právním základem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies je váš souhlas jako subjektu údajů, který se nevyžaduje pouze v případě tzv. „cookie“. funkčních/technických cookies popsaných v bodě 1.2 této části obchodních podmínek. Souhlas s používáním cookies můžete provozovateli svobodně udělit při první návštěvě internetové stránky elektronického obchodu, kdy si současně můžete zvolit vlastní nastavení cookies v tzv. „cookies“. „cookies liště“, která se vám této souvislosti zobrazí. Právním základem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies je váš souhlas jako subjektu údajů, který se nevyžaduje pouze v případě tzv. „cookie“. funkčních/technických cookies popsaných v bodě 1.2 této části obchodních podmínek. Souhlas s používáním cookies můžete správci svobodně udělit při první návštěvě internetové stránky elektronického obchodu, kdy si současně můžete zvolit vlastní nastavení cookies v tzv. „cookies“. „cookies liště“, která se vám této souvislosti zobrazí. V případě potřeby může správce požádat o udělení souhlasu i opakovaně při příští vaší návštěvě internetové stránky. Souhlas s používáním cookies je nepodmíněný, a tedy i když jej správci neudělíte, budete moci i nadále internetovou stránku elektronického obchodu navštěvovat. Souhlas s používáním cookies musí splňovat také další kritéria vyžadovaná GDPR, tzn. být konkrétní, informovaný a učiněný předem aktivním potvrzením souhlasu (zakliknutím příslušného políčka na „cookies liště“). Pod konkrétností se má na mysli poskytnutí souhlasu k vymezenému účelu/účelům, přičemž musíte mít možnost volby ve vztahu ke každému z účelů, což je zajištěno možností vybírat si vlastní nastavení v „cookies liště“. Zvolené cookies si může v cookies liště také kdykoli editovat (měnit) dle vlastních preferencí a je na vašem uvážení, které z cookies si ponecháte aktivované a které deaktivujete. V této souvislosti zdůrazňujeme, že internetová stránka elektronického obchodu nevyužívá automatizované individuální rozhodování ani profilování, které by mělo pro vás právní účinky nebo by vás významně ovlivňovalo z hlediska vašich práv a svobod. Dále vás informujeme, že v případě, že by internetová stránka elektronického obchodu měla poskytnout cookies třetím stranám (Google), tak od vás vyžádá zvláštní souhlas, který bude muset také splňovat všechna kritéria vyžadovaná GDPR.

4 Doba zpracování cookies

Správce bude zpracovávat vaše cookies po dobu 24 měsíců od udělení vašeho souhlasu nebo do jeho odvolání. Po uplynutí této doby nebo při odvolání souhlasu vaše cookies vymaže nebo anonymizuje. Před uplynutím této doby vás může požádat o prodloužení platnosti vašeho souhlasu.

5 Správa a vymazání cookies

Internetové prohlížeče obvykle automaticky přijímají cookies již v předdefinovaném nastavení. I po udělení souhlasu s používáním cookies můžete pomocí nastavení svého prohlížeče cookies zcela odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé cookies a také můžete vymazat cookies uložená ve vašem zařízení. Pokud nechcete, aby se cookies ve vašem prohlížeči používaly, můžete jej nastavit tak, aby cookies odmítal nebo aby vás informoval o pokusu uložit cookies do vašeho zařízení. Pokud však používání cookies zcela odmítnete, internetovou stránku elektronického obchodu sice budete moci navštívit, nicméně některý jeho obsah, funkcionality a vlastnosti se nemusí zobrazovat, zpřístupňovat a fungovat správně nebo vůbec. Z toho důvodu doporučujeme ponechat aktivované funkční/technické cookies. Informace o jednotlivých internetových prohlížečích a o způsobu nastavení cookies můžete najít na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

6 Vaše práva

V případě, že by prostřednictvím cookies docházelo ke zpracování vašich osobních údajů, ve smyslu GDPR máte (i) právo na přístup k údajům, které se o vás zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich vymazání , (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo namítat proti zpracování, jakož i (vii) právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Rovněž máte (viii) právo na podání návrhu na zahájení řízení - stížnosti dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz). Rozsah, omezení a způsoby výkonu uvedených práv jsou podrobně upraveny v Oddíle 3 GDPR.

7 Kontakt

Klást otázky týkající se zpracování osobních údajů a uplatňovat svá práva může subjekt údajů bezplatně na základě žádosti zaslané provozovateli elektronicky na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz , dopisem na poštovní adresu: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín nebo jiným preferovaným způsobem.

Ve Vsetíne, dne 1. prosince 2022