0 Kč

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ČÁST I.   PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které si kupující – spotřebitel zakoupil prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce: https://gregymx.cz/ Kupující, který je spotřebitelem je povinen reklamaci vadného zboží neprodleně uplatnit dle této části I. platného reklamačního řádu. Spotřebitelem se pro účely této části reklamačního řádu rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní firma: motogp s.r.o.
Sídlo: Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

IČ: 06987605
DIČ: CZ06987605
Zápis: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065

E-mail: info@gregymx.cz 
Telefon: +420 606 776 480
Poštovní a reklamační adresa: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

Bankové spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby IBAN: CZ90 0300 0000 0002 8324 6907
 

Kontaktní údaje orgánu dozoru:

Česká obchodní inspekce (ČOI) - https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/ 

Ústřední inspektorát ČOI, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Email: podatelna@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404

Inspektorát ČOI pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno
Email: brno@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404


2. Reklamační řád je zveřejněn a volně dostupný pro každého návštěvníka internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího, čímž je současně umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím. Reklamační řád poskytuje kupujícím informace o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 13 zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Prodávající si vyhrazuje právo v případě potřeby reklamační řád aktualizovat a změnit, přičemž platné znění reklamačního řádu je vždy zveřejněno na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu (distančním způsobem – na dálku) na internetové stránce prodávajícího uvedené v bodě 1. této části reklamačního řádu.

4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny případy koupě zboží, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

5. Dle § 2100 odst. 1 občanského zákoníku právo kupujícího z vadného plnění, zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později (nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme). Kupující má právo uplatnit si během záruční doby u prodávajícího odpovědnost za vady zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dovozce, dodavatel nebo prodávající.

6. Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Dle 2099 odst. 1 občanského zákoníku se za vadu považuje i plnění jiné věci i vady v dokladech nutných pro užívaní věci. Kupující může uplatnit práva z vad zjištěných při této prohlídce. Neučiní-li kupující prohlídku a práva z vad zboží při jeho převzetí neuplatní, je si vědom skutečnosti, že při pozdějším uplatňování práv z vad bude muset prokázat, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím. Ve smyslu § 2112 odst. 1 občanského zákoníku platí, že neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8. V souladu s § 2172 občanského zákoníku a § 19 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, čili  pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího tak, že doručí nebo donese zboží na adresu jeho sídla – motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín a vyplní formulář pro uplatnění reklamace a doručí nebo předloží jej prodávajícímu. Podoba reklamačního formuláře je určena prodávajícím a jeho vzor je zveřejněn na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, který si lze v případě potřeby stáhnout a vyplnit: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace. Spolu s formulářem a zbožím kupující doručí nebo donese prodávajícímu také doklad o koupě, příslušenství a dokumentaci ke zboží (doklady převzaté v balení se zbožím, např. záruční listina, návod k použití a pod.).Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si zásilku s reklamovaným zbožím pojistil. V sídle (provozovně) prodávajícího bude v souladu s § 19 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pokud kupující zasílá prodávajícímu zboží na adresu dle tohoto bodu reklamačního řádu prostřednictvím České pošty, s.p.., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem „Balík Do ruky“. Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem „Balík na poštu“ a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Ve smyslu § 2173 občanského zákoníku a § 19 odst.1 zákona o ochraně spotřebitele prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

9. Ve smyslu § 2172 občanského zákoníku je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servis), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě nejasností o osobě určené k opravě prodávající poskytne tyto informace kupujícímu i na požádání e-mailu info@gregymx.cz .

10.
Při prodeji spotřebního zboží je v souladu s 2165 občanského zákoníku stanovena záruční doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců od převzatí zboží, může však být prohlášením v záruční listině nebo na jeho obalu či návodu stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost. V souladu s § 2168 občanského zákoníku je záruční doba u použitých věcí 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

11. Podle ustanovení § 2167 občanského zákoníku a právo uplatnit vady v záruční době se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a nepoužije se ani na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Dle § 2170 občanského zákoníku právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Dle § 2103 občanského zákoníku kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů, komponentů či součástek) způsobené používáním a za žádných okolností se nevztahuje na opotřebení způsobené přetížením zboží při používání nebo na mechanické poškození zboží. Kratší životnost zboží tedy nelze považovat za vadu. V této souvislosti bere kupující na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím na internetové stránce elektronického obchodu je svým charakterem zaměřeno na používání při provozu motocyklu (jako díl, komponent či součástka motocyklu) nebo slouží potřebám jezdce motocyklu (různé části oblečení a doplňky). Životnost zboží je tedy závislá na povaze, četnosti či intenzitě jízdy, jakož i dalších faktorech používání motocyklu. V případě použití pro závodní účely se životnost předpokládá na hodiny a může být z daného důvodu vyloučena nebo omezena již jeho výrobcem. Kupující zároveň bere na vědomí, že koupí a montáží jiného zboží (dílu, komponentu či součástky) než je doporučeno výrobcem motocyklu, může být narušena záruka samotného motocyklu nebo může dojít k jeho poškození. Prodávající zároveň neodpovídá za žádné vady zboží či škody na zboží, motocyklu nebo jiné věci způsobené neodbornou montáží, jelikož montáž nerealizuje a tato není předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Rovněž, v případě, že kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.

12. 
V případě, že reklamaci uplatnil kupující – spotřebitel, v souladu s § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

13. Reklamační řízení ke zboží, které lze objektivně doručit či donést prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny následující podmínky:
 1. doručení řádně vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu dle bodu 8. této části reklamačního řádu,
Reklamační řízení ke zboží, které nelze objektivně doručit či donést prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy jsou splněny následující podmínky:
 1. doručení řádně vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu dle bodu 8. této části reklamačního řádu,
 2. provedení obhlídky reklamovaného zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.
14. Během záruční doby a v případě uplatnění reklamace v souladu s výše uvedenými ustanoveními této části reklamačního řádu má kupující – spotřebitel následovná práva z odpovědnosti z vadného plnění:
 1. právo na bezplatnou opravu zboží.
 2. právo na dodání nového zboží bez vady (tj. i dodáni chybějícího zboží) nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná odstranitelná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad (tj. alespoň 3 různých odstranitelných vad současně).
 3. právo na odstoupení od smlouvy – lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná odstranitelná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad (tj. alespoň 3 různých odstranitelných vad současně).
15. Právo na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká:
 1. z důvodů uvedených v právních předpisech platných v České republice a těchto obchodních podmínkách,
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. neuplatněním nároků z vad zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,
 4. pokračováním v používání zboží po zjištění jeho vady,
 5. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 6. používáním nebo uskladňováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 7. neodborným zacházením, manipulací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 8. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 9. poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
 10. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 12. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby (např. montáží zboží do motocyklu v neautorizovaném servisu, přičemž v případě pochybností o místě provedení servisu důkazní břemeno zatěžuje kupujícího. Autorizovaným servisem se v této souvislosti rozumí servis příslušné značky motocyklu nebo servis, který má opravy a údržbu motorových vozidel evidované jako předmět podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku, respektive registru živnostenského podnikání).
16. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit nebo donést na adresu sídla (provozovny) prodávajícího, není-li stanoveno jinak (např. ze záruční listiny vyplývá, že reklamované zboží je třeba odeslat přímo osobě určené k provedení záruční opravy ve smyslu bodu 9. této části reklamačního řádu). Doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu spolu s jeho příslušenstvím a dokumentací dle bodu 8. této části reklamačního řádu.

17. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

18. Kupující v REKLAMAČNÍM FORMULÁŘI sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Ve smyslu § 2106 občanského zákoníku provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

19. Právo kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží poté, co již využil svého oprávnění a uplatnil nároky z vad, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) u téhož zboží uplatňovat reklamaci opakovaně.

20. Kupující – spotřebitel má ve smyslu § 1924 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

21. Nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Smluvní strany se můžou dohodnout i na jiném vhodném způsobu zaslání potvrzení dle předešlé věty (např. doporučeným dopisem). Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

22. Kupující je povinen vyzvednout si zboží nejpozději do jednoho měsíce od ukončení reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.

23. V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek ohledně uplatňování reklamace zboží se může kupující obrátit na prodávajícího elektronicky na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz .

24.
V případě, že kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo pokud se kupující obrátil na prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující právo obrátit se na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, a to na internetových stránkách https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/, e-mail: podatelna@coi.cz, tel. poradenská linka: +420 222 703 404. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení reklamačního řádu nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

ČÁST II.   PRO NESPOTŘEBITELE (PODNIKATELE)

1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které si kupující – podnikatel zakoupil prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího provozovaného na internetové stránce: https://gregymx.cz/. Kupující, který je podnikatelem je povinen reklamaci vadného zboží neprodleně uplatnit dle této části II. platného reklamačního řádu. Podnikatelem se pro účely této části reklamačního řádu rozumí osoba, která nakupuje zboží za účelem svého podnikání souladu s § 420 občanského zákoníku; jakož i jakákoli jiná osoba, která není spotřebitelem.


Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní firma: motogp s.r.o.
Sídlo: Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

IČ: 06987605
DIČ: CZ06987605
Zápis: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 74065

E-mail: info@gregymx.cz
Telefon: +420 606 776 480
Poštovní a reklamační adresa: motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín

Bankové spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu pro bezhotovostní platby IBAN: CZ90 0300 0000 0002 8324 6907

2. Reklamační řád je zveřejněn a volně dostupný pro každého návštěvníka internetové stránky elektronického obchodu prodávajícího, čímž je současně umožněna jeho archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo v případě potřeby reklamační řád aktualizovat a změnit, přičemž platné znění reklamačního řádu je vždy zveřejněno na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce prodávajícího uvedené v bodě 1. této části reklamačního řádu.

4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny případy koupě zboží, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

5. Kupující má právo uplatnit si během záruční doby odpovědnost za vady zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dovozce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

6. Kupující - podnikatel je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce. Pokud kupující prohlídku neudělá a nároky z vad zboží při jeho převzetí neuplatní, tak je si vědom skutečnosti, že při pozdějším uplatňování nároků z vad bude muset prokázat, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím, jinak bude jeho reklamace zamítnuta. V případě, že kupující neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy. V souladu s § 2112 odst. 1 občanského zákoníku dále platí, že neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

8. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího tak, že doručí nebo předloží zboží na adresu jeho sídla – motogp s.r.o., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín a vyplní formulář pro uplatnění reklamace. Podoba reklamačního formuláře je určena prodávajícím a jeho vzor je zveřejněn na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího, který si lze v případě potřeby stáhnout a vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace. Spolu s formulářem a zbožím kupující doručí nebo donese prodávajícímu také doklad o koupě, příslušenství a dokumentaci ke zboží (doklady převzaté v balení se zbožím, např. záruční listina, návod k použití a pod.) a také následující doklady, aby se předcházelo záměně osob při reklamování zboží: a/ zboží k osobnímu odběru může odevzdat nebo převzít pouze statutární orgán společnosti nebo jím písemně zmocněná osoba, přičemž zmocnění musí obsahovat i číslo občanského průkazu zmocněnce, b/ pokud zboží přijde odevzdat nebo převzít pověřený zaměstnanec společnosti, je nutné písemné pověření od statutárního orgánu společnosti obsahující i číslo občanského průkazu pověřeného zaměstnance, c/ k ověření statutárního orgánu nebo jím zmocněné či pověřené osoby je třeba prokázat se platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku, resp. registru živnostenského podnikání. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby si zásilku s reklamovaným zbožím pojistil. V sídle (provozovně) prodávajícího bude přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pokud kupující zasílá prodávajícímu zboží na adresu dle tohoto bodu reklamačního řádu prostřednictvím České pošty, s.p.., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem „Balík Do ruky“. Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem „Balík na poštu“ a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

9. Kupující – podnikatel v REKLAMAČNÍM FORMULÁŘI sdělí prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil. Ve smyslu § 2106 občanského zákoníku provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dodavatel, dovozce či výrobce. Není-li stanoveno dodavatelem, dovozcem či výrobcem jinak, tak pro kupujícího – podnikatele činí záruční doba 12 měsíců a v případě použitého zboží 6 měsíců a uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 občanského zákoníku. V případě, že zboží zakoupí kupující – podnikatel, a takové zboží bude použito pro profesionální či průmyslové účely, neposkytuje prodávající ke zboží záruku a práva z vadného plnění může kupující – podnikatel uplatnit ve lhůtě 6 měsíců, která běží od přechodu nebezpečí škody na věci. Vady zboží a práva z vad zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

11. Podle ustanovení § 2167 občanského zákoníku a právo uplatnit vady v záruční době se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána a nepoužije se ani na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Dle § 2170 občanského zákoníku právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Dle § 2103 občanského zákoníku kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. Odpovědnost prodávajícího za vady se také nevztahuje na  běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů, komponentů či součástek) způsobené používáním a za žádných okolností se nevztahuje na opotřebení způsobené přetížením zboží při používání nebo na mechanické poškození zboží. Kratší životnost zboží tedy nelze považovat za vadu. V této souvislosti bere kupující na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím na internetové stránce elektronického obchodu je svým charakterem zaměřeno na používání při provozu motocyklu (jako díl, komponent či součástka motocyklu) nebo slouží potřebám jezdce motocyklu (různé části oblečení a doplňky). Životnost zboží je tedy závislá na povaze, četnosti či intenzitě jízdy, jakož i dalších faktorech používání motocyklu. v případě použití pro závodní účely se životnost předpokládá na hodiny a může být z daného důvodu vyloučena nebo omezena již jeho výrobcem. Kupující zároveň bere na vědomí, že koupí a montáží jiného zboží (dílu, komponentu či součástky) než je doporučeno výrobcem motocyklu, může být narušena záruka samotného motocyklu nebo může dojít k jeho poškození. Prodávající zároveň neodpovídá za žádné vady zboží či škody na zboží, motocyklu nebo jiné věci způsobené neodbornou montáží, jelikož montáž nerealizuje a tato není předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Rovněž, v případě, že kupující použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu nenáleží.

12.
 Na vyřízení reklamace kupujícího, který je podnikatelem se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro podnikatele není zákonem stanovena. Reklamace podnikatelů ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek se vyřizuje v lhůtě stanovené příslušným servisem pro konkrétní značku zboží a v případu, že reklamaci vyřizuje prodávající dle bodu 8. této časti reklamačního řádu tak ve lhůtě do 60 dnů od data uplatnění reklamace v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamační řízení ke zboží, které lze objektivně doručit či donést prodávajícímu začíná, když ze strany kupujícího bude prodávajícímu doručen: (i) vyplněný formulář pro uplatnění reklamace dle bodu 8. této časti reklamačního řádu a také (ii) reklamované zboží spolu s jeho příslušenství a dokumentací dle bodu 8. této časti reklamačního řádu. Reklamační řízení ke zboží, které nelze objektivně doručit či donést prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná, když (i.) kupující doručí prodávajícímu vyplněný formulář k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu dle bodu 8. této časti reklamačního řádu a současně (ii.) dojde k provedení obhlídky reklamovaného zboží osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.

13. Během záruční doby a v případě uplatnění reklamace v souladu s výše uvedenými ustanoveními této části reklamačního řádu má kupující – spotřebitel následovná práva z odpovědnosti z vadného plnění:
 1. právo na bezplatnou opravu zboží.
 2. právo na dodání nového zboží bez vady (tj. i dodáni chybějícího zboží) nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná odstranitelná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad (tj. alespoň 3 různých odstranitelných vad současně).
 3. právo na odstoupení od smlouvy – lze využít tehdy, není-li možné zboží opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud zboží nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná odstranitelná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad (tj. alespoň 3 různých odstranitelných vad současně).
14. Právo kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co již využil svého oprávnění a uplatnil nároky z vad, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) u téhož zboží uplatňovat reklamaci opakovaně.

15. Právo na uplatnění záruky u prodávajícího zaniká zejména:
 1. z důvodů uvedených v právních předpisech platných v České republice a těchto obchodních podmínkách,
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. neuplatněním nároků z vad zboží bez zbytečného odkladu poté, co kupující mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit,
 4. pokračováním v používání zboží po zjištění jeho vady,
 5. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 6. používáním nebo uskladňováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 7. neodborným zacházením, manipulací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 8. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 9. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 10. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 12. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby (např. montáží zboží do motocyklu v neautorizovaném servisu, přičemž v případě pochybností o místě provedení servisu důkazní břemeno zatěžuje kupujícího. Autorizovaným servisem se v této souvislosti rozumí servis příslušné značky motocyklu nebo servis, který má opravy a údržbu motorových vozidel evidované jako předmět podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku, respektive registru živnostenského podnikání).
16. V případu, že reklamaci vyřizuje prodávající dle bodu 8. této časti reklamačního řádu, tak o způsobu vyřízení reklamace vydá kupujícímu potvrzení, které zašle na e-mail kupujícího.

17.
Kupující je povinen vyzvednout si zboží nejpozději do jednoho měsíce od ukončení reklamace. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.

18. V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek ohledně uplatňování reklamace zboží se může kupující obrátit na prodávajícího elektronicky na e-mailovou adresu: info@gregymx.cz .

Ve Vsetíne, dne 1. prosince 2022